Opšti uslovi putovanja


Opšte uslove putovanja možete preuzeti ovde


    

Na osnovu Clana 56. Zakona o turizmu (,,SI. glasnik RS" br. 3612009, 8812010, 9912011 - dr. zakon, 9312012, 8412015 i 8312018 - dr. zakon) direktor TA "KOMPAS" doo iz Beograda, dana 25.01.2019. god utvrtluje slede f: e:

OPSTE USLOVE PUTOVANJA
1. PREDUGOVORNO OBAVESTAVANJE:
Potpisivanjem standardnag ugovora-potvrde oputovanju (dalje: Ugovor) svojim potpisom u ime svih putnika iz Ugovora (dalje: Putnik) potvrtluje da su mu uruceni ovi Opsti uslovi putovanja (dalje: Opsti uslovi), potvrda o Garanciji putovanja i unapred priprem/jen i objavljen program putovanja ( dalje: Program), daje kao i svi putnici iz ugovora sa istima upoznat i da ih u celosti prihvata, kao i daje upoznat safakultativnim mogucnostima putnog i zdravstvenog osiguranja.
Odredbe avih Opstih us/ova Cine sastavni deo Ugovora izmetlu Putnika i TA " Kompas"doo Beograd kao organizatora putovanja (dalje: Organizator) i obavezujuce su za obe ugovorne strane, osim odredbi definisanih posebnim pisanim ugovorom iii Programom. Pre zakljuCivanja Ugovora, Organizator moie u svako doba izmeniti opis svojih usluga u Programu i o tome obavesti putnika uprimerenom roku, bez odlaganja upisanoj formi, na papiru i drugom trajnom nosacu zapisa, sto Putnik i Organizator saglasno konstatuju daje pre zakljucenja Ugovora Putnik o svim eventualnim promenama podataka iz Programa, uprimerenom roku obave§ten, pre zakljucenja Ugovora. Uslucaju postojanja razlike izmetlu prijave Putnika i izmenjenog predloga Organizatora, novi Program se smatra novim predlagom i obavezuje Organizatora narednih 48 casova. Ukoliko Putnik ne obavesti Organizatora u navedenom roku, da Ii prihvata novouCinjeni Program -ponudu, Ugovor se smatra sporazumno raskinutim.
Organizator putovanja je pre potpisivanja ugovora, upoznao putnika sa pravima, po osnovu garancije putavanja za slucaj insolventnosti i naknade stete.

2. PRIJAVE, UPLATE I UGOVOR: Prijavu Putnik dostavlja pismenim putem iii na trajnam nosacu zapisa iii putem e-maila iiifaksa. Putnik se za putovanje moie prijaviti u sedistu, ograncima, odnosno izdvojenim pasebnim prostorima Organizatora, kaa i u turistickim agencijama koje imaju sa Organizatorom zakljucen ugovor o posrednoj prodaji putovanja (dalje: Posrednik). Posrednik koji nudi naprodaju iprodaje turisticko putovanje duianje da u Programu putovanja i Potvrdi oputovanju naznaCi svojstvo u kome nastupa. Prijava Putnika postaje punovaina kadaje potvrtlena zakljucenjem Ugovora, na naCin na kojije Prijava uCinjena, i up/atom akontacije u visini od 50% od cene aranimana, ako drugacije nije ugovoreno. Ostatak ugovorene cene, ako drugacije nije ugovorena, pla f: a se 15 dana pre pocetka putovanja. Ukaliko Putnik, u roku ne izvrsi uplatu u celosti, smatra se da je putovanje otkazao u skladu sa tackom 12. Opstih us/ova. Svaka uplata akontacije vodi se kao uplata za sve putnike, a ne samo zajednog odretlenog putnika iz Ugovora.
Zakljucenjem Ugovora, Program pastaje njegov sastavni deo i ne moie se menjati, osim aka ugovorne strane izriCito ugovore drugacije iii aka promene nastanu usled vise sile. Ukaliko dotle do otkaza iii izmena Ugovora, otkazne odredbe i izmene vaie za sve navedene putnike u Ugovoru. Za blagovremenost up/ate, merodavan je datum up/ate, na racun Organizatora iii Posrednika. U slucaju neblagovremene up/ate u celosti, avansnog placanja iii pla f:anja preostalog dela up/ate aranimana, Organizator putovanja moie odustati ad Ugovara i traiiti nadoknadu u skladu sa tackom 12. ovih Opstih us/ova.

3. OBAVEZA I PRAVA ORGANIZATORA:
- U Ugovoru, osim usluga iz Programa, unose se posebni zahtevi putnika, sa kojima se isk/juCivo Organizator saglasio,
- lsplati srazmernu realnu razliku izmetlu ugovorene cene i cene putovanja, sniiene srazmerno neizvrsenju iii nepotpunom izvr§enju Ugovora (dalje: Sniienje cene), povodom blagovremene i osnovane pisane reklamacije - prigovora Putnika, u skladu sa zakonom i ovim Opstim uslovima, osim ako su propusti u izvr§enju Ugovora nastali: krivicom Putnika, iii se pripisuju tref: em lieu koje nije bilo ugovoreni neposredni pruialac usluga u realizaciji Programa, "1lelovanjem vise sile iii nepredvitlenih dogatlaja na koje Organizator nema uticaja i cije su posledice neizbeine uprkosprimeni, duine painje ili nekim drugim dogatlajima koje Organizator nije mogao predvideti i prevladati,
- Saglasno dobrim poslovnim obicajima u ovoj oblasti da se stara opravima i interesima Putnika, i da driavljane R. Srbije informise opropisima nafo, tranzitne i odredisne zemlje (granicni, carinski, sanitarni, monetarni i drugi propisi), u skladu sa kojim putnik mora da ispuni odretlene uslove za realizaciju turistickogputovanja.
- Pre polaska naput dostavi ime, adresu i bro) telefona lokalnog predstavnika, odnosno lokalne agencije partnera, a izuzetno ipo potrebi, adresu i bro) telefona Organizatora za nuinupomoc Putniku,
- Ne odgovara za usluge pru iene Putniku ad strane drugih lica van Programa,
- Sve usmene i bilo koje druge vrste informacija, koje se razlikuju ad onih koje su sadriane u Programu, Ugovoru iii Posebnom ugovoru i ovim Opstim uslovima, ne obavezuju Organizatora i ne mogu biti osnov za isticanje prigovora iii reklamacije putnika.

4. OBAVEZA I PRAVA PUTNIKA:
- Da se detaljno upozna, kao i sva lica iz Ugovora, sa Programom, Opstim uslovima i Garancijomputovanja, da istakne posebne zahteve koji nisu obuhvaceni objavljenim Programom,
- Da sam obezbedi fakultativne polise putnog osiguranja,)er isle ne obezbetluje i za njih ne odgovara Organizator,
- Da plati ugovorenu cenu pod uslovima, rokovima i na nacin predvitlen Ugovorom,
- Da Organizatoru blagovremeno dostavi tacne i kompletne podatke i dokumenta potrebna za organizovanje putovanja i garantuje da on, njegove isprave, prtljag i dr., ispunjavaju uslove odretlene propisima na§e, tranzitne i odredi§ne zemlje (granicni, carinski, sanitarni, monetarni i drugi propisi),
- Da nadoknadi stetu koju priCini neposrednim pruiaocima usluga iii trehm licima krsenjem zakonskih i drugih propisa i ovih Opstih us/ova,
- Da blagovremeno odredi drugo lice da umesto njega puttef e, Organizatoru naknadi stvarne troskove, prouzrokovane zamenom i da solidarno odgovara za neplaceni deo ugovorene cene,
- Da bez odlaganja na lieu mesta opravdani prigovor saopsti, po pravilu upisanoj formi, Organizatoru iii licima navedenim uputnoj dokumentaciji,
- Da se pre zakljucenja ugovora, informise preko sajta Ministarstva spoljnih poslova R. Srbije (www.msp.gov.rs) i na druge naCine, o zemljama tzv. visokog iii umerenog rizika,
- Da se najkasnije 24 sata, ali ne ranije ad 48 sati, informise kod ovlascenih predstavnika Organizatora o tacnom vremenu polaska ipovratka sa putovanja.

5. CENE I SADRZAJ USLUGA: Cene su iskazane u stranoj valuti, a obracun uplata vrsi se u dinarima prema prodajnom kursu poslovne banke Organizatora na dan up/ate, odnosno, po kursu navedenom u Programu, iii aka drugacije nije ugovoreno. Cene suformirane na osnovu poslovne politike Organizatora i ne mogu bitipredmet prigovora Putnika.
Usluge izvrsene u inostranstvu (koje nisu unapred ugovorene iplacene) Putnik placa na lieu mesta neposrednom izvrsiocu usluge. Cena iz Ugovora ukljucuje, unapred pripremljenu i objavljenu kombinaciju najmanje dve iii vi§e sledeCih usluga proseenog kvaliteta, uobicajenog za datu destinaciju i objekte, i to: sme§taja, ishrane, prevoza, pripreme i organizacije putovanja, za kojeje ugovorenajedinstvena cena koju Putnik plaea (dalje: Standardne usluge). Cena aranimana ne ukljucuje, aka nesto drugo nije posebno ugovoreno (dalje: Poseban ugovor), troskove: lokalnog turistickog vodica, posebne usluge predstavnika organizatora, turistickog animatora, fakultativnih programa, koriscenja leialjki i suncobrana, pribavljanja viza, ulaznica u objekte i na manifestacije, osiguranja putnika iprtljaga, usluga room service, koriscenja sobnog hara, klima uretlaja, rekreativnih, lekarskih, telefonskih i dr. usluga, rezervaciju posebnog sedista uprevoznom sredstvu, troskove smestaja ujednokrevetnoj sobi, sobe sa posebnim karakteristikama (pogled, sprat, veliCina, balkon, itd), dodatni obroci i dr. (dalje: Posebne usluge).
Posrednik nije ovlascen da u ime Organizatora ugovara posebne usluge koje nisu predvitlene Programom. Uslovi koji se odnose na ostvarivanje popusta za decu kao i na ostale pogodnosti koje su posebno date u Programu odretleni su ad neposrednih pruialaca usluga i iste treba tumaCiti restriktivno (npr. za decu do dve godine starosti, relevantanje kalendarski datum, kada dete navrfava dve godine u odnosu na danpocetka putovanja, a ne datum zakljucenjcltftgovora). U slucaju pogresno navedene starosti Putnika, Organizator imapravo, da naplati razliku do pune cene putovanja.
U cenu nisu ukljuceni iOrganizator ne moie biti odgovoran Putniku, zafakultativne i naknadno izvrsene usluge, koje izvrsi inaplati ino-partner, odnosno, neposredni pruialac usluga, a nisu bile predvidene Programom iii Posebnim ugovorom, kao iza uceN:e Putnika na sportskim idrugim slobodnim aktivnostima. Ako u naznacenom roku, Putnik pisanim putem ne obavesti Organzatora da odustaje od Ugovora, smatra se daje saglasan sa novom cenom, a sto moie biti i kroz izvrfrnu uplatu.

6. PROMENA CENE I PRA VOPUTNIKA NA OTKAZ:
Ukoliko Putnik blagovremeno otkaie putovanje (od 90 do 45 dana) - Organizator imapravo na naknadu uCinjenih administrativnih troskova. Organizator moie zahtevati povecanje ugovorene cene pre pocetka putovanja akaje nakon zakljucenja Ugovora doslo do promene u kursu razmene valute, kadaje cena izraiena u dinarima i to odmah po saznanju daje doslo do povecanja cena od strane izvrsioca usluga. Za povecanje ugovorene cene od strane Organizatora, Putnik imapravo da: zahteva zamenu za slican Program bez doplate izponude Organizatora iii moie putem pisanog otkaza raskinuti Ugovor bez naknade stete. Ako uprimerenom roku, ne duiem od 48 sati, Putnik pisanim putem ne obavesti Organzatora da prihvata promenu ugovorene cene, smatra se daje raskinuo Ugovor. Naknadna sniienja cena Programa ne mogu se odnositi na vee zakljucene Ugovore ine mogu biti osnov bilo kakvog prigovora Putnika prema Organizatoru.

7. KATEGORIZACIJA I OPIS USLUGA:
Sve usluge navedene u Programu podrazumevaju standardne usluge prosecnog kvaliteta, uobicajene ispecificne za odredene destinacije, mesta iobjekte. Uslucaju daputnik ieli neke usluge van Programa, o tome mora zakljuCiti Poseban ugovor. Organizator ne odgovara za opise usluga u katalozima -publikacijama iii na web-sajtovima Posrednika i neposrednih pruialaca usluga (npr. hotela, prevoznika idr. lica), osim aka Putnika nije izriCito uputio na isle. Organizator odgovara samo za opise usluga sadrianih u svojim Programima, odnosno na svom web sajtu.
Smestajni objekti ismestajne jedinice, prevozna sredstva idr. Usluge, opisani su prema sluibenoj kategorizaciji domicilne zemlje u vreme objavljivanja Programa, razliCiti su i nisu uporedivi po destinacijama, pa ni u okviru iste destinacije. Ishrana, korifor ikvalitet usluge zavise prevashodno od cene aranimana, izabrane destinacije i kategorizacije, odredene po lokalnim-nacionalnim propisima i van nadzora iuticaja su Organizatora.
Datum pocetka i zavrfrtka putovanja utvrden Programom, ne podrazumeva celodnevni boravak putnika u smestajnom objektu, odnosno destinaciji. Vremepolaska iii dolaska putnika i ulaska iii izlaska putnika iz smestajnog objekta, uslovljenje procedurama na granicnim prelazima, stanju napute'vima, dozvolama nadleinih vlasti, tehnickim i vremenskim uslovima iii vifom silom, koje mogu da uticu na vreme polaska aviona i drugog prevoznog sredstva na koje Organizator ne moie uticati, te zbog toga za takve slucajeve Organizator ne snosi odgovornost. Prvi iposlednji dan iz Programa su predvideni za putovanje i ne podrazumevaju boravak u hotelu iii mestu opredeljenja - vec samo oznacavaju kalendarski dan pocetka i zavrsetka putovanja, tako da Organizator ne snosi odgovornost zbog vecernjeg, nocnog iii ranogjutarnjeg Zeta, ulaska u sobu u kasnim vecernjim casovima, napustanja hotela u ranimjutarnjim casovima islicno.
Za avio aranimane, ugovoreno vreme pocetka putovanja je sastanak putnika na aerodromu, kojije najmanje 2 casa ranije u odnosu naprvo objavljeno vreme poletanja, od strane avio-kompanije. U slucaju pomeranja navedenog vremena poletanja aviona, Organizator ne snosi nikakvu odgovornost, vec se primenjuju nacionalni i meaunarodni propisi iz oblasti avio-saobraeaja. Po pravilu odlazak - dolazak, poletanje - sletanje aviona, kod carter letovaje u kasnim veeernjim iii ranimjutarnjim casovima, i akaje npr. obezbeden ugovoreni pocetni iii zavrfoi obrok u vidu tzv. "hladnog obroka" u smestajnom objektu, smatra se daje Ugovor u celosti izvrsen.
Usluge turistickog vodica, pratioca, lokalnog vodica, animatora iii lokalnog predstavnika ne podrazumeva njihovo celodnevno i kontinuirano prisustvo, vec samo kontakt ineophodnu-nuinu pomoc Putniku, po unapred utvrdenim terminima periodicnog deiurstva, objavljenih na oglasnoj tabli iii na drugi prikladan naCin. Instrukcije iuputstva ovlascenog predstavnika Organizatora (posebno u vezi sa vremenom polazaka, prevozom, smdtajem, zakonskim i drugih propisa), obavezuju Putnika, a nepridriavanje pomenutih instrukcija predstavlja povredu Ugovora, isve eventualne posledice i stetu u takvom slucaju, snosi Putnik u celosti. Promena idstupanja pojedinih usluga, koje nisu prouzrokovane voljom Organizatora su dozvoljene, ukoliko se ne odraiavaju negativno na celokupni koncept ugovorenog putovanja. Ukoliko iz navedenih razloga, let iiiprevoz treba da bude premesten na drugi aerodrom iii mesto, Organizatorje duian da ponudi Putniku drugi odgovarajuCi prevoz, do okoncanja turistickog putovanja, bez dodatnih troskova za Putnika, kao i da isplati eventualnu razliku u ceni izmeau ugovorenih ipruienih usluga /clan 103. ZOZP! Organizator snosi sve troskove alternativnog prevoza najmanje u visini vozne karte 2. klase prevoza.
Kad trece lice stupa na mesto lica, koje je rezervisalo odreaenu turisticku uslugu, Organizator imapravo na naknadu za nastale potrebne troskove promene. Putnik i lice koje stupa na njegovo mesto solidarno odgovaraju za placanje ugovorene cene i troskove zamene putnika. Organizator nece prihvatiti zamenu putnika aka promena nije blagovremena, aka postoje posebni zahtevi u odnosu na putovanje iii nije u skladu sa zakonskom iii drugim pravnom regulativom.

8. SMESTAJ, ISHRANA I PREVOZ:
8.1. Sme§tqj: obavezno naznacen u Programu putovanja, sa napomenom da:
- Putnik ce biti sme§ten u bilo koju sluibeno registrovanu sme§tajnu jedinicu u smestajnom objektu opisanom u Programu, bez obzira na osobenosti Putnika, lokaciju ipoloiaj objekta, spratnost, blizinu buke, parkinga idr. katakteristike,
- Smestaj Putnika u objekatje, najranije posle 16,00 h na danpocetka koriscenja usluge, a napustanje objekta najkasnije do 09,00 h na dan zavrsetka koriscenja usluge. Putnik nemapravo na refundaciju zbog samovoljnog, odnosno, svojom krivicom izazvanogpovremenog iiiprevremenog napustanja smestajnog objekta, ni na cenu hotelske usluge, ni na cenu prevoza,
- Trokrevetne i cetvorokrevetne smestajne jedinice (sobe, studiji, apartmani i sl.) odreauju se u skladu sa kategorizacijom ipropisima domicilne zemlje.- Funkcionisanje klima ureaaja u sme§tajnim objektima razlicit je po destinacijama i objektima i ne podrazumeva neprekidan rad iste 24 casa,
- Organizator ne odgovara Putniku za stetu nastalu zbog njegovog nepostovanja zakonskih propisa, propisanih pravila i obicaja utvraenih ad strane prevoznika, hotelijera i drugih neposrednih pruialaca usluga,
- Nakon otpoCinjanja turistickog putovanja, a zbog iznenadnih iopravdanih razloga, ugovoreni smestaj moie se bez saglasnosti Putnika zameniti sme§tajem u objektu iste iii vise kategorije u ugovorenom mestu sme§taja na teret Organizatora, a smestaj u objekte niie kategorije moie se izvrsiti uz saglasnost Putnika ipovracaja razlike u ceni srazmerno smanjenoj kategoriji sme§tajnog objekta,
- Putnik preuzima obavezu upoznavanja ipostovanja pravila pona§anja u smestajnom objektu a narocito na: deponovanja i cuvanja novca, dragocenosti i vrednih stvari, unos hrane ipiea u sobe, postovanje reda, sme§taja i napustanja sobe u odreaeno vreme, bro} osoba u sobi idr.,}er Organizator ne odgovdra za stete nastale po tom osnovu.
8.2. Jshrana: obavezno naznacena u Programu putovanja, sa napomenom da:
- Raznovrsnost, kvalitet hrane iservisa ishrane, zavisi preteino ad visine cene aranimana, kategorije objekta, destinacije i lokalnih obicaja bez obzira da Iije usluiivanje po principu samoposluiivanje iiiposlui ivanja (menija),
- Usluga All inclusive ibilo koja druga, podrazumeva usluge po internim hate/skim pravilima, ine mora biti identicna ni u okviru isle kategorije na istoj destinaciji. Organizatorje upoznao Putnika sa sadriajem All inclusive usluge upismenoj formi,
- Dorucak, aka drugacije nije naznaceno u Programu, podrazumeva kontinentalni dorucak,
- Ukolikoje popunjenost kapaciteta u hotelima ispod 30%, moguceje da se umesto usluge samoposluiivanja uslugu ishrane izvrsi poslui ivanjem, ukolikoje predviaeno Programom putovanja. Usme§tajnom objektu su identicni uslovi ishrane, bez obzira da Iipo Ugovoru putuju deca, starija lica, iii lica sa posebnim potrebama. Uslucaju, da na lieu mesta, Putnik sa neposrednim pruiaocem ishrane postigne drugaciji dogovor Organizator ne snosi nikakvu odgovornost za izvrsenu uslugu ishrane u skladu sa tim dogovorom.
8.3. Prevoz: Ako drugacije nije posebno ugovoreno:
- Prevoz it'fflnsferi obavljaju se standardnim turistickim autobusima iii drugim sredstvima, prema propisima i kriterijumima koji vaie u zemlji u kojojje registrovan prevoznik koga angaiuje Organizator, iprimenjuju se propisi, principi ipravila odreaenih od strane prevoznika (npr. prevoz u bilo kom prevoznom sredstvu ne podrazumeva numerisana sedista, niti ukljucen obrok ipice tokom putovanja, itd.). Putnik ima obavezu da prihvati svako ponuaeno mesto uprevoznom sredstvu,
- Organizator imapravo da za prevoz angaiuje sve tipove turistickih autobusa koji ispunjavaju uslove predviaene propisima (autobus iii double decker), kao i druga prevozna sredstva, ako to okolnosti uslovljavaju, ukoliko se angaiuje mini-bus potrebno je definisati broj sedista,
- Za vreme voinje, u autobusima nisu u upotrebi toaleti, osim, ukoliko to nije odobreno. Putnik je duian da svu nastalu stetu svojom nepainjom uprevoznom sredstvu nadoknadi na lieu mesta. Putnik je duian, da pre puta proveri i usaglasi svoja licna iputna dokumenta iprtljag, a u slucaju uocene nepravilnosti obavesti vodicalpratioca putovanja,
- Putnik ima obavezu primerenog pona fonja uprevoznom sredstvu ipostovanje sobracajnih propisa ipravila o prevozu putnika, a u suprotnom Organizator imapravo da ga ne primi naprevoz, iii uprisustvu policije udalji iz prevoznog sredstva i dalji prevoz do odredista nece biti obaveza Orgasnizatora. Ukoliko Putnik zbog udaljavanja iz prevoznog sredstva, odustane odputovanja, primenjivace se ska/a otkaza iz tacke 12. Opstih us/ova,
- Putni pravac, pauze, mesta i duiine njihovog trajanja odreauje vodiC/pratilac - vozac. Vodiclpratilac - vozac ima pravo da, zbog nepredvidivih, neiibeinih iii bezbedosnosnih i slicnih okolnosti, promeni red voinje, itinerer puta, iii redosled obilazaka lokalitata. - Putnik je duian da se pridriava upustava vozaca iii vodica/pratioca putovanja (duiine pauze i sl.),
- Neusklaaenost licnihpodataka datih Organizatoru sa podacima upaso§u Putnika (imena putnika i dr.), mogu imati za posledicu ispisivanje nove avionske karte, uz troskove iii cakprogla frnje karte neregularnom, za sta posledice snosi Putnik. Putnik je odgovoran za svoju avionsku kartu od trenutka kada mu se uruCi na aerodromu iii u agenciji. Ne postoji mogucnost izdavanja duplikata avionske karte, kao ni hording karte. Putnik u celosti snosi posledice njihovog gubitka iii nestanka tokomputovanja,
- Avionske iii posebne prevozne karte vaie samo na njima naznacenim datumima i vremenima,
- Prevoz Putnika vazdusnim, ieleznickim, morskim, recnim iiijezerskim prevoznim sredstvima, obavlja se i direktna je odgovornost ovihprevoznika, odreaena u skladu sa propisima iobicajima,kojima se reguli§u pomenute vrste prevoza, i van uticaja i odgvornosti su Organizatora.

9. PUTNE ISPRA VE, ZDRA VSTVENI I ZAKONSKI PROP/SI:
Svi uslovi objavljeni u Programu odnose se iskljuCivo na driavljane sa putnom ispravom R. Srbije. Organizator ne snosi odgovornost i nije duian upoznati Putnike, driavljane drugih driava, na uslove (vizne, carinske, zdravstvene i dr.) koji vaie za odredisnu iii tranzitnu zemlju, vecje obaveza stranog driavljanina da se informi§e kod nadleinog konzulata, ida Putnik sam potrebne uslove iisprave obezbedi blagovremeno i uredno. Putnik za putovanje u inostranstvo mora imati vaiecu putnu ispravu, sa rokom vaienjajos najmanje 6 meseci, od dana zavrsetka putovanja, i u roku dostaviti Organizatoru ispravne ikompletne potrebne podatke i dokumenta za dobijanje vize, ukoliko istupribavlja Organizator.
Sluibenik agencije Organizatora, niti Posrednika, nije ovlascen da utvrauje validnost putnih i drugih isprava i dokumenata. Kada Organizatorposreduje upostupku podnosenja dokumentacije, isti ne garantuje dobijanje vize, niti dobijanje vize u roku i ne snosi nikakvu odgovornost za neispravnost putnog idrugih dokumenta iii ako pogranicne vlasti iii imigracione sluibe ne odobre ulazak, tranzit iii dalji boravak Putniku. Ukoliko Putnik, za vreme putovanja izgubiputne isprave iii mu budu ukradene, duianje o svom trosku blagovremeno obezbediti nove i snositi sve eventualne stetne posledice po tom osnovu.
Putnik je duian ugovoriti Posebne usluge vezano za njegovo zdravstveno stanje, kao npr. specificna ishrana, karakteristike sme§taja itd., zbog hronicne bolesti, alergije, invaliditeta i dr.,jer uprotivnom Organizator ne preuzima nikakvu posebnu obavezu, odgovornost ni stetu po tom osnovu. Za putovanja u zemlje, u kojima vaie posebna pravila, koja obuhvataju obaveznu vakcinaciju iii nabavku odreaenih dokumenata, obavezaje Putnika da obavipotrebne vakcinacije i obezbedi odgovarajuce potvrde o tome, i da u slucaju eventualnih posledica sam snosi odgovornost za stetu. Putnik je duian striktno postovati carinske, devizne i dr. propise R. Srbije, tranzitnih izemalja u kojima boravi, te u slucaju nelltfJ gucnosti nastavka putovanja, odnosno boravka i svega drugog, sve posledice i troskove snosi sam Putnik. Ukoliko se putovanje ne maze realizovati zbog propusta Putnika, vezano za odredbe ave tacke, primenuju se odredbe tacke 12. Opstih us/ova.

10. PRTLJAG:
Posebno se upozorava Putnik da: Prevoz prtljaga do odreilene tezine, koju odreiluje avio prevoznik, je besplatan. Vifak prtljaga Putnik placa prema vazeCim cenama prevoznika naznacenim u Programu putovanja. Transport speeijalnog prtljaga od aerodroma do hotela i nazad je iskljudiva obaveza Putnika. Na svim aerodromima se primenjuju posebna bezbedonosna pravila u vezi sa rucnim prtljagom, tepreporucujemo za vise informacija da se Putnik informise na aerodromu Nikola Tesla u Beogradu na telefon 0111209- 4444 iii web sajta: www.beg.aero. Stete i gubitak prtljaga na letovima, Putnik je duzan da prijavi bez odlaganja na lieu mesta, nadleznoj aerodromskoj sluzbi za izgubljeni prtljag, jer avio kompanije po pravilu odbijaju naknadu aka nije popunjen ipredat formular za prijavu stete. Putnik ima obavezu da prijavi gubitak, ostecenje iii nestanak prtljaga, u tokuputa, predstavniku Organizatora.
Kod prevoza autobusom, Putnik moie poneti 2 komada prtljaga po korisniku sedista, ipredati ga ovlascenom lieu Organizatora. Deca do dve godine nemaju pravo na besplatan prtljag. Putnikje duian voditi brigu o svojim stvarima unetim uprevozno sredstvo (licni prtljag), o davarif u, odnosno preuzimanju prtljaga predatog ovlascenom lieuprevoznika, odnosno unetom u smestajni objekat. Sva svoja prava po navedenom, Putnik ostvaruje kod, odnosno, posredstvom Organizatora putovanja, iii direktno odprevoznika, pruiaoea usluge sme§taja iii osigurarif a, aprema vaieCim meilunarodnim i domaCim propisima. Prenos prtljaga od mesta parkirarif a do smestajne jediniee je obaveza Putniika (prevoz ee biti stoje moguce blize smestajnom objektu). Za zaboravljene stvari uprevoznom sredstvu Organizator ne snosi odgovornost. Osim kod namere i grube nepaznje, Organizator nema nikakvu odgovornost za skupoeene predmete, koji se obicno ne nose sa sobom, izuzev kadaje izricito preuzeo predmete na cuvanje. Zato se Putniku ne preporucuje, da na putovanje nosi vredne predmete, a u suprotnom da iste preda uredno na cuvanje iii da ih nose sa sobom.
Duinost Putnika je da vidljivo oznadi svoj prtljag sa licnim podacima, i da licna dokumenta, stvari i vrednosti ne ostavlja uparkiranom prevoznom sredstvu, jer Organizator ne odgovara za njihov nestanak. Preporucuje se, da se dokumeta, zlato, vredne stvari, tehnicki instrumenti i medikamenti, nose iskljudivo u rucnom prtljagu, aprilikom boravka iste deponuju u sef, akaje moguce. Putnik ima obavezu daprijavi gubitak, ostecenja iii nestanak prtljaga u toku puta, predstavniku Organizatora.

11. PROMENA I OTKAZ UGOVORA OD STRANE ORGANIZATORA:
11.1. Pre pocetka putovanja: Organizator maze vrsiti izmenu Programa putovanja samo aka su izmene prouzrokovane vanrednim okolnostima koje Organizator putovanja nije mogao predvldeti, izbeCi iii otkloniti. Troskove koji su nastali usled izmene Programa snosi Organizator, a smarif enje troskova ide u korist Putnika. Zamena ugovorenog smdtaja maze se vrsiti samo upotrebom objekta iste kategorije, iii na teret Organizatora, upotrebom objekta vi§e kategorije i u ugovorenom mestu smdtaja. Ako su u Programu putovanja izvrsene bitne izmene bez opravdanih razloga, Organizator putovanja mora u eelosti vratiti ono sto je primio od Putnika, kojije zbog toga odustao od putovarif a. (cl.879 ZOO).
Organizator imapravo raskinuti Ugovor u slucaju:
- Nedovoljnog broja prijavljenih putnika, obavezno naznacen u Programu putovanja, pod uslovom daje Putnika o tome obavestio u roku iz Programa putovarif apre pocetka turistickog putovarif a i
- Zbog nemogucnosti ispunjerif a ugovornih obaveza za koji nisu odgovorne ugovorne strane, a koje bi da su postojale u vreme objavljivanja Programa, bile opravdan razlog Organizatoru da Program ne objavljuje i Ugovor ne zakljucuje, uz obavezu da Putniku izvrsipovraeaj uplacenih sredstava najkasnije u roku ad 15 dana ad dana otkaza. Uslucaju prihvatanja novog Ugovora, Putnik se odrice bilo kakvih potrazivarif aprema Organizatoru, po osnovu prvobitno zakljucenog Ugovora.
11.2. Za vreme putovanja: Organizator za vreme putovarif a, o cemuje duian bez odlagarif a na najpogodniji nadin obavestiti Putnika, zadriava pravo promene dana iii sata putovanja, kao ipravo promene marsute putovanja i neophodne izmene Programa, ukoliko se promene uslovi za putovanje (promenjen red letenja, prinudno sletanje, gzJf!'Va na granicama iii u saobracaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predvitlenog za obilazak, promene u viznom rezimu, bezbedonosna situacija, elementarne nepogode iii druge vanredne i objektivne okolnosti i vise sile) bez obaveze isplate stete iii bilo kakve druge naknade Putniku. U navedenim slucajevima Organizator sam snosi eventualne dodatne troskove izmene Programa. Ukoliko Putnik ometa sprovoilenje putovanja usled grubog i nedolicnog pona§anja, bez obzira na izreeenu opomenu, Organizator maze zahtevati nadoknadu priCinjenih eventualnih troskova.
Uslucaju nastupanja vanrednih okolnisti za vreme putovanja koje se unapred nisu mogle predvideti, a koja se mogu podvesti pod visu silu (teroristickih napada, vanrednog stanja, eksplozija, zaraze, epidemije i druge bolesti, elementarne nepogode, klimatski uslovi i sl.), obe ugovorne strane imajupravo raskinuti Ugovor, pri cemu Organizator imapravo na stvarne odnosno uCinjene troskove i obavezu plaeanja polovine prevoznih troskova povratka Putnika. Organizator ne preuzima nikakvu odgvornost aka Putnik odbije ponuileni povratak obezbeilenim prevoznim sredstvom.

12. OTKAZ UGOVORA OD STRANE PUTNIKA:
12.1. Pre pocetka putovanja: Putnik imapravo da odustane adputovanja, o cemuje du:Zan pismeno izvestiti Organizatora na naCin, kakoje zakljucen Ugovor. Datum pismenog otkaza Ugovorapredstavlja osnov za obracun naknade koja pripada Organizatoru, izra:Zene procentualno po skali otkaza u odnosu na ukupnu cenu putovanja, aka Programom nije drugacije odreileno, ito: Ukoliko Putnik blagovremeno otkaze putovanje (90 do 45 dana), Organizator imapravo naknade samo uCinjenih administrativnih troskova.
10 % aka se putovanje otka:Ze ad 44 do 30 dana pre pocetka putovanja, 20 % aka se otka:Ze 29 do 20 dana pre pocetkaputovanja,
40 % aka se otka:Ze 19 do 15 dana pre poeetka putovanja, 80 % aka se otkaze 14 do 10 dana pre pocetka putovanja, 90 % aka se otkaze 9 do 6 dana pre pocetkaputovanja,
100 % aka se otka:Ze 5 do 0 dana pre pocetka putovanja iii u toku putovanja. Izuzetno ad napred navedenog, primenjivace se sledeca ska/a otkaza i to:
a. kod brodskih krstarenja-
5% a najmanje 60,00 eur do 91 dana pre pocetka putovanja, 15% ad 90 do 45 dana pre pocetka putovanja,
30% ad 44 do 29 dana pre pocetka putovanja, 50%od 28 do 15 dana pre pocetkaputovanja, 80% ad 14 do 7 dana pre pocetka putovanja, 95% ad 6 do 3. dana pre pocetkaputovanja,
100% na dan putovanja, nedolaska iii odustanka u tokuputa
b. za rekreativni odmor za predskolski uzrast, nastava uprirodi, ilacke i studenske ekskurzije aka se otkazuje kompletan ugovor:
5% aka se putovanje otka:Ze do 120 dana pre pocetka putovanja, 20 % aka se otka:Ze ad 119 do 90 dana pre pocetka putovanja , 50 % aka se otkaze ad 89 do 60 dana pre pocetka putovanja,
80 % aka se otka:Ze ad 59 do 45 dana pre pocetka putovanja, 100 % aka se otka:Ze ad 44 dopre pocetka iii u toku putovanja.
Promena ugovorenog mesta, datuma putovanja, prevoznog sredstva, smestajnog objekta, sme§tajne jedinice, nedobijanje vize, neplacanje ugovorene cene i sl., smatra se odustajanjem putnika adputovanja.
Putnik je u obavezi Organizatoru naknaditi samo stvarne, odnosno uCinjene troskove (troskove prevoza, smestaja, organizacije putovanja i sl.), ukolikoje do otkaza doslo zbog:
- iznenadne bolesti Putnika, bracnog druga, deteta, roditelja, brata iii sestre Putnika, usvojenika i usvojioca, smrti putnika, bracnog druga, deteta, roditelja, brata iii sestre putnika, usvojenika i usvojioca - poziva za vojnu ve:Zbu Putnika iii elementarne nepogode iii vanrednog stanja zvanicno proglasenih ad nadle:Znog organa zemlje putovanja. Za navedene slucajeve Putnik je obavezan dostaviti Organizatoru dokaz kojim se ostvaruju prava iz zdravstvenog osiguranja'flo osnovu privremene spreeenosti za rad (potvrdu izabranog lekara iz oblasti opste.medicine, odnosno otpusnu listu stacionarne zdravstvene ustanove, kojom se izricitopotvrduje iznenadna bolest i nemogucnost putovanja), odnosno umrlicu, odnosno poziv za vojnu veibu. Ne mogu se smatrati opravdanim razlozima za otkaz iiiprekid putovanja Putnika, slucajevi lokalnih teroristickih napada, eksplozija, zaraze, epidemije i druge bolesti, elementarne nepogode, klimatski uslovi i sl., za koje nije proglaseno vanredno stanje od strane nadleinih driavnih organa domicilne iii zemlje putovanja. lznenadna boles! podrazumeva od strane ovlascenog lekara utvrdeno iznenadno i neocekivano oboljenje, odnosno infektivnu bolest iii organski poremecaj, koji nastane posle zakljucenja ugovora oputovanju i nije u vezi sa, nitije posledica nekog prethodnog zdravstvenog stanja, a takveje prirode da zahteva lecenje, boravak u bolnici (hospitalizaciju) i onemogucava pocetak - koriscenje ugovorenog putovanja. Organizator, u slucaju da Putnik obezbedi odgovarajucu zamenu iiipak zamenu izvrsi sam Organizator, duianje Putniku izvrsiti povracaj uplacenih sredstava u ukupnom iznosu, po odbitku samo stvarnih i uCinjenih troskova. Organizatorje, u slucaju zamene Putnika, obavezan da sa novimputnikom zakljuCi Ugovor.
Uslucaju odustanko odputovanja, kojeje pokriveno polisom osiguranja, Putnik svoje pravo ostvaruje direktno od osiguravaca. Kod odustanka od Ugovora, Putniku se ne vraca iznosplacen Organizatoru za posredovanje u dobijanju viza, kao i placenih zakonskih i drugih obaveza.
12.2. Nakon otpoCinjanja putovanja: Ukoliko zbog otkaza putovanja, Putnik svojom krivicom ne iskoristi neke od ugovorenih usluga, Organizator i:e poku§ati da od davaoca usluga dobije naknadu na ime neiskoriscenih usluga. Ukoliko mu davalac usluga ne vrati novae, Putnik nema pravo napovracaj odgovarajuceg de/a cene, neiskoriscenog putovanja. Ukolikoje upitanju beznacajna usluga ili vrednost, Organizator se oslobada ove obaveze. Ako se krivicom Organizatora ne obavlja znatan deo usluga koji su utvrdeni Ugovorom, Organizator je duian da sprovede odredene preventivne mere, koko bi se moglo nastaviti putovanje iii daponudi Putniku druge odgovarajuce usluge, do okoncanja turistickog putovanja bez dodatnih troskova za Putnika, sve u skladu sa tackom
14. ovih Opstih us/ova, ne dirajui:i ostala zakonska prava Putnika.

13. OSIGURANJE I GARANCIJA PUTOVANJA:
U cenuputovanja nije ukljuceno putno osiguranje. Organizator savetuje zakljucenje osiguranja koje nije regulisano Zakonom i to osiguranje putne odgovornosti, zdravstveno osiguranje i osiguranje protiv nezgoda. Ukoliko Organizator i Posrednik nude 1utna osiguranja, radi se samo oposredovanju. Ugovor o osiguranju se zakljucuje, samo izmedu Putnika i osiguravajuce kompanije, kome se eventualni zahtevi direktno upucuju. Treba daprocitate uslove osiguranja i obaveze iz ugovora o osiguranju. Premije osiguranja nisu sastavni deo cene putovanja i dospevaju odmah 1ri zakljuCivanju ugovora o osiguranju. Potpisivanjem Ugovora, Putnik potvrduje daye informisan i upucen na obezbedenje paketa putnog osiguranja.
Paket putnog osiguranja ne pokriva obavezno zdravstveno osiguranje, te se Putniku preporucuje da isto sam obezbedi, jer to moie biti razlog da pogranicne vlasti ne dozvole dalje putovanje iii da Putnik mora sam 1/atiti znacqjne troskove eventualnog leeenja.
Uskladu sa odredbama Zakonu o turizmu, Organizator ima garancije putovanja u visini 300. 000 eura, kojom se za slucaj A) insolventnosti Organizatora putovanja obezbeduju: 1. troskovi nuinog smdtaja, ishrane l vovratka Putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu, 2. potrai ivanja uplacenih sredstava Putnika po osnovu Ugovora o turistickom putovanju, koje Organizator putovanja nije realizovao, 3. votraiivanja uplai:enih sredstava Putnika u slucaju otkaza putovanja od strane Putnika, u skladu sa Opstim uslovima putovanja, 4. potraiivanja razlike izmedu uplai:enih sredstava po osnovu Ugovora o turistickom vutovanju i sredstava sniienih srazmerno neizvrsenju iii nepotpunom izvrsenju usluga obuhvai:enih Drogramom putovanja i za slucaj; B) naknade §tete obezbeduje naknada stete, koja se prouzroktef e Putniku neispunjenjem, delimicnim ispunjenjem iii neurednim ispunjenjem obaveza Organizatora putovanja, koje su odredene Opstim uslovima i Programom putovanja: 1. za potraiivanje uplacenih sredstava Putnika po osnovu Ugovora o turistickom putovanju koje Organizator putovanja nije realizovao i 2. za potraiivanje razlike izmedu uplacenih sredstava po osnovu Ugovora o turistickom putovanju i sredstava sniienih lsrazmerno neizvrsenju iii nepotpunom izvr§enju usluga obuhvacenih Programom putovanja. Period pokricc Garancije putovanja je od datuma njeno:< izdavanja va do zavrsetka turistickog putovanja, odnosno do

14. POMOC, REKLAMACIJA, TUZBA I RESAVANJE SPOROVA:
Organizator putovanja je du!ian, da na prodajnom mestu vidno istakne obavdtenje o naCinu i mestu podnoserlja reklamaeije, i da obezbedi prisustvo liea ovlascenog za prijem reklamaeija, u toku radnog vremena. Organizator putovanja je du!ian da vodi evideneiju primljenih reklamaeija, i daje cuva najmanje dve godine, od danapodno§enja reklamaeije Putnika.
Putnikje obavezan bez odlagarlja na lieu mesta opravdani prigovor saopstiti lokalnom predstavniku Organizatora, a u hitnim slucajevima aka ova} nije trenutno dostupan, neposrednom pru!iaoeu usluge (npr. prevozniku, hotelijeru i dr.), ili ako ta liea nisu navedena uputnim dokumetima, direktno Organizatoru.
Za pomoc, hitne i druge slucajeve, kao i reklamaeije Putnik moie kantaktirati Organizatora preko tel. bro}a +381 11 3282221, faksa +381 11 2629699, radnim danima od J 0 - 18h, po sredrijeevropskom vremenu ili preko e­ maila: proda ja@kom pas.rs. Za hitne i slicne postupke potrebno je da Putnik navede bro} Ugovora, mesto putovarlja, naziv smdtqjnog objekta, imena putnika, adresu iii bro} telefona i dr., preko kojih se moie kantaktirati.
Putnik je u obavezi da dobronamerno saraauje upostupka po reklamaeiji radi re8enja problema uprimerenom roku u zavisnosti odprirode reklamaeije (npr. kvar friiidera, nestanak struje ili vode, lose oCisecen apartman i dr. nedostaei) iprihvati ponuaeno rdenje kaje odgovara ugovorenoj usluzi.
Ako uzrok reklamacije nije otklorljen na lieu mesta, Putnik sa predstavnikom Organizatora, o tome sastavlja pisanu potvrdu u dva primerka, koju obe strane saCinjavaju ipotpisuju. Putnik zadr!iava Jedan primerak ove potvrde. Lokalni predstavniei, nemaju pravo da priznaju bilo kakve zahteve za naknadu, vet iskljuCivo Organizator.
Putnik ne moie da zahteva srazmerno sniienje eene, raskid Ugovora i naknadu stete, aka nesavesno i napropisani naCin propusti da na lieu mesta, bez odlaganja i blagovremeno obavesti ovlascenog predstavika i Organizatora o nedostaeima izmeaupruienih i ugovorenih usluga. Ukoliko nedostaei nisu otklonjeni na lieu mesta, Putnik je obavezan u roku ad osam dana ad dana zavr§etka putovarija, odnosno u roku od trideset dana od dana utvraivanja ,, nedostataka ", dostavi osnovanu i dokumentovanu reklamaciju (pisanu reklamaeiju na lieu mesta, racune oplaeenim troskovima, zahtev po vrstama neizvr8enih usluga, Cinjenicno konkretizovan i kvantifikovan u odnosu na svakog putnika ponaosob, svedoke i druge dokaze) i zahtevati povracaj razlike u eeni izmeau ugovorenih i neizvr8enih, odnosno delimicno izvr§enih usluga. Svaki Putnik potpisnik Ugovora, u svoje ime i u ime liea iz Ugovora, ili lica sa urednim punomocjem za zastuparlje, reklamaciju, podnosi pojedinacno,}er Organizator nece razmatrati grupne prigovore.
Poieljnoje da reklamaciju Putnik dostavi upisanoj formi na adresu Organizatora u Beogradu, ul. Obilicev venae br.26. Putnik moie da izjavi reklamaciju usmeno na prodqjnom mestu gde je zakljuCio Ugovor o putovanju, odnosno drugom mestu kaje je odreaeno za prijem reklamacije, elektronskim putem, odnosno na trajnom nosacu zapisa, uz dostavu doli;,imentaeije iz koje se vidi osnovanost reklamaeije.
Organizatorje duian uzeti upostupak samo blagovremene, obrazloiene i dokumentovane reklamacije, po uCinjenoj reklamaciji Putnika, a kojima se uzrok nije mogao otkloniti u toku putovanja na lieu mesta i da Putniku izdapisanu potvrdu ili elektronskim putem potvrdi prijem reklamacije, odnosno, saopsti bro} pod kojimje zavedena njegova reklamacija u evidenciji primljenih prigovora.
Organizatorje duian u roku od 8 dana od dana prijema uredne reklamacije dostaviti Putniku pisani odgovor i da u roku od 15 dana isplatiti razliku u ceni. Organizator putovanja moie produ iiti ova} rok uz saglasnost Putnika i to evidentirati u knjigu reklamacija.
Ukoliko reklamacija nije kompletna i istu treba urediti, Organizator ce dostaviti Putniku odgovor, da istu u ostavljenom roku uredi, pod pretnjom propustanja.
Organizator ce, u skladu sa dobrim poslovnim obicajima, u zakonskom roku odgovoriti Putniku ipo reklamacijama koje su neblagovremene, neosnovane ili neuredne.
Sniienje cene po reklamaciji Putnika moie dostiCi samo iznos reklamiranog a neizvrsenog dela usluge, ne moie obuhvatiti vec iskoriscene usluge, niti dostiCi iznos celokupne ugovorene cene. Visina naknade, koja se isplacuje po osnovanoj i blagovremenoj reklamaciji po Ugovoru, srazmerna je stepenu neizvrsene, odnosno delimicno izvrsene usluge. Ukoliko Putnik prihvati isplatu naknade na ime srazmernog sniienja cene, ili koji drugi vid naknade, podrazumeva se daje saglasan sa predlogom Organizatora za mirno resenje spora, te se na taj naCin odrekao svih daljih potrai ivanja prema Organizatoru u vezi spornog odnosa, bez obzira na Cinjenicu da lije o tome potpisao pismenu potvrdu o izvr§enoj refundaciji, sa klauzulom o konacnom razre§enju metlusobnih spornih odnosa.
Smatrace se, daje povracaj razlike u ceni Putniku izvrsen ipostignut dogovor sa Putnikom u skladu sa zakonom, ovim Opstim uslovima i opstim uslovima YUTA, kadaje Organizator Putniku ponudio realnu razliku u ceni za neadekvatno pruiene usluge, u skladu sa cenovnikom neposrednog pruiaoca usluga, kojije vaiio na dan zakljucenja Ugovora oputovanju, i drugim raspoloiivim dokazima, te daje Organizator postupio u skladu sa pozitivnim propisima. Svaki zahtev Putnika za iniciranje postupka pred drugim licima, pre isteka roka za refovanje prigovora, smatrace se preuranjenim, kao i obavestavanje javnih glasila i medija, povredom Ugovora.

15. PROGRAM PUTOVANJA PO ZAHTEVU PUTNIKA I POJEDINACNE USLUGE:
15.1. Program putovanja po zahtevu Putnika: Individualno putovanje (dalje: Program po zahtevu) Putnika jeste kombinacija dve iii vise usluga, kao i visednevni boravak koji ukljucuje samo uslugu sme§taja u odretlenim terminima, koji se ne nalazi uponudi Organizatora, odnosno koji Organizator nije prethodno objavio, vec gaje saciniopo zahtevu Putnika. Na Program po zahtevu, analogno se primenjuju odredbe prethodnih tacaka ovih Opstih uslova, ako ovom tackom nije drugacije regulisano. Putnik imapravo da odustane od Ugovora, o cemuje duian, pismeno izvestiti Organizatora. Datum pismenog otkaza Ugovorapredstavlja osnov za obracun naknade kojapripada Organizatoru, izraiene procentualno u odnosu na ukupnu cenu zahtevanog putovanja, aka Programom nije drugacije odretleno i to:
Ukoliko Putnik blagovremeno otkaie putovanje (90 do 60 dana), Organizator imapravo naknade samo uCinjenih administrativnih troskova.
15 % ako se putovanje otkaie od 60 do 30 dana pre pocetka putovanja, 20 % ako se otkaie 29 do 20 dana pre pocetka putovanja,
40 % aka se otkaie 19 do 15 dana pre pocetka putovanja, 80 % aka se otkaie 14 do 10 dana pre pocetka putovanja, 90 % aka se otkaie 9 do 6 dana pre pocetka putovanja,
100 % aka se otkaie 5 dana pre pocetka putovanja ili u tokuputovanja.
15.2. Pojedinacne usluge i ,,Rezervacije na upit ": Ukoliko Putnik rezervi§e samo jednu uslugu, koja ne obuhvata uslugu nocenja, Organizator nastupa samo kaoposrednik tutle usluge. Za individualne i ,, rezervacije na upit ", Putnik polaie na ime troskova rezervacije depozit, koji ne moie biti manji od 50 eur, u dinarskoj protivvrednosti, po prodajnom kursu banke posrednika usluge, na dan uplate. Ukoliko rezervacijd"t!ude prihvacena, ad strane Putnika, depozit se uracunava u cenu usluge. Ukoliko rezervaciju, posrednik usluge ne potvdi u ugovorenom roku, depozit se u celosti vraca Putniku. Ako Putnik ne prihvati ponuaenu ilipotvraenu rezervaciju, a kojaje u celosti u skladu sa zahtevima Putnika, iznos depozita zadriava posrednik usluge, u celosti.
Posrednik usluge, osim zbog svoje grube nepaznje i nemara, ne odgovara za nedostatke, materijalna i telesna ostecenja kod individualnih turistickih usluga po zahtevu Putnika, za koje je on samo posrednik izmeau Putnika i neposrednih pruiaoca usluga (npr. pojedinacna usluga sme§taja, prevoza, ulaznice za sportske manifestacije, izlete, rent-a car i dr.). Dobijanjem dokaza o ugovorenoj pojedinacnoj usluzi, stupaju na snagu ugovorni odnosi, iskljucivo izmeau Putnika i svakog pojedinacnog pruiaoca usluge.

16. ZASTITA LICNIH PODATAKA PUTNIKA:
Licnipodaci Putnika, koje isti daje dobrovoljno, predstavljaju poslovnu tajnu Organizatora. Putnik je saglasan da licne podatke Organizator moie koristiti za realizaciju ugovorenog Programa putovanja, pri cemu se ne mogu saopstavati adrese, mesto, vreme i cena putovanja i imena saputnika drugim licima, osim licima odreaenimposebnim propisima.

17. OBAVEZNOST PRIMENE:
Organizator moie Pogramom ili Posebnim uslovima putovanja predvideti drugacije odredbe u odnosu na ove Opste uslove, zbog posebnih uslova ipravila neposrednim pruiaocima usluga, kao i za putovanja sa posebnim sadriajima (povodom odriavanja sportskih, kongresnih i slicnih meaunarodnih manifestacija iposebnim vidovima turizma - aacki, lov i ribolov, ekstremni sportovi i dr.) i koji Cine sastavni deo takvih Ugovora.
Neefikasnost pojedinih odredbi Ugovora nema za posledicu neefikasnost citavog Ugovora oputovanju, sto vaii i za ove Opste uslove. Putnik i Organizator saglasno ugovaraju nadleinost Arbitrainog suda YUTA, Beograd, Kondina 14 za refovanje meausobnih sporova, uzprimenu ovih Opstih us/ova, kao i Opstih uslovaputovanja YUTA ipropisa R. Srbije. Ugovaranjem nadleinosti Arbitrainog suda YUTA, ne uskracuju se prava Putnika dapokrene odreaeni postupak ili da upotrebi odreaenopravno sredstvo za zastitu svojih prava, na nacinpredviaenpropisima R. Srbije.
Ovi Opsti uslovi vaie od 25.01.2019. god. kojim danom prestaju da vaie Opsti uslovi objavljeni 25.01.2018. godine.
Direktor
Danijel Grgic

NAPOMENA: Podaci na web site-u su informativnog karaktera. Zvaničan je samo štampani cenovnik koji je sastavni deo prijave i ugovora.