Opšti uslovi putovanja


Opšte uslove putovanja možete preuzeti ovde


    

Na osnovu clana 56. Zakona o turizmu (,,Sl. glasnik RS" br. 3612009, 8812010, 9912011 - dr. zakon, 9312012 i 8412015) direktor TA "KOMPAS" doo iz Beograda, dana 25.01.2018. god utvrđuje sledeće:
OPSTE USLOVE PUTOVANJA
1. PREDUGOVORNO OBAVESTAVANJE:
Potpisivanjem standardnog ugovora-potvrde o putovanju (dalje: Ugovor) svojim potpisom u ime svih putnika iz Ugovora (dalje: Putnik) potvrđuje da su mu uruceni ovi Opsti uslovi putovanja (dalje: Opsti uslovi), potvrda o Garancijiputovanja i unapred pripremljen i objavljen program putovanja ( dalje: Program), daje kao i svi putnici iz ugovora sa istima upoznat i da ih u celosti prihvata, kao i da je upoznat sa fakultativnim mogucnostima putnog i zdravstvenog osiguranja.
Odredbe ovih Opstih uslova Cine sastavni deo Ugovora između Putnika i TA " Kompas"doo Beograd kao organizatora putovanja (dalje: Organizator) i obavezujuce su za obe ugovorne strane, osim odredbi definisanih posebnim pisanim ugovorom iii Programom.
Pre zakljucivanja Ugovora, Organizator može u svako doba izmeniti opis svojih usluga u Programu i o tome obavesti putnika u primerenom roku, bez odlaganja u pisanoj formi, na papiru i drugom trajnom nosacu zapisa, sto Putnik i Organizator saglasno konstatuju daje pre zakljucenja Ugovora Putnik o svim eventualnim promenama podataka iz Programa, uprimerenom roku obavesten, pre zakljucenja Ugovora.
U slucaju postojanja razlike između prijave Putnika i izmenjenog predloga Organizatora, novi Program se smatra novim predlogom i obavezuje Organizatora narednih 48 casova. Ukoliko Putnik ne obavesti Organizatora u navedenom roku, da li prihvata novosacinjeni Program -ponudu, Ugovor se smatra sporazumno raskinutim. Organizator putovanja je pre potpisivanja ugovora, upoznao putnika sa pravima, po osnovu garancije putovanja za slucaj insolventnosti i naknade stete.
2. PRIJAVE, UPLATE I UGOVOR:
Prijavu Putnik dostavlja pismenim putem iii na trajnom nosacu zapisa iii putem e-maila iii faksa. Putnik se za putovanje može prijaviti u sedistu, ograncima, odnosno izdvojenim posebnim prostorima Organizatora, kao i u turistickim agencijama koje imaju sa Organizatorom zakljucen ugovor o posrednoj prodaji putovanja (dalje: Posrednik). Posrednik koji nudi na prodaju I prodaje turisticka putovanje dužan je da u Programu putovanja i Potvrdi o putovanju naznaci svojstvo u kame nastupa. Prijava Putnika postaje punovažna kada je potvrđena zakljucenjem Ugovora, na nacin na kojije Prijava uicinjena, i uplatom akontacije u visini od 50% od cene aranžmana, aka drugacije nije ugovoreno. Ostatak ugovorene cene, aka drugacije nije ugovoreno, placa se 15 dana pre pocetka putovanja. Ukoliko Putnik, u roku ne izvrsi uplatu u celosti, smatra se da je putovanje otkazao u skladu sa tackom 12. Opstih uslova. Svaka uplata akontacije vodi se kao uplata za sve putnike, a ne samo za jednog određenog putnika iz Ugovora.
Zakljucenjem Ugovora, Program postaje njegov sastavni deo i ne može se menjati, osim aka ugovorne strane izricito ugovore drugacije ili aka promene nastanu usled vise sile. Ukoliko dotle do otkaza ili izmena Ugovora, otkazne odredbe i izmene važe za sve navedene putnike u Ugovoru.
Za blagovremenost uplate, merodavan je datum uplate, na racun Organizatora ili Posrednika. U slucaju neblagovremene uplate u celosti, avansnog placanja ili placanja preostalog dela uplate aranžmana, Organizator putovanja može odustati od Ugovora i tražiti nadoknadu u skladu sa tackam 12. ovih Opstih uslova.
3. OBAVEZA I PRAVA ORGANIZATORA:
- U Ugovoru, osim usluga iz Programa, unose se posebni zahtevi putnika, sa kajima se iskljucivo Organizator saglasio,
- lsplati srazmernu realnu razliku između ugovorene cene i cene putovanja, snižene srazmerno neizvrsenju ili nepotpunom izvrsenju Ugovora (dalje: Sniženje cene), povodom blagovremene i osnovane pisane reklamacije - prigovora Putnika, u skladu sa zakanom i ovim Opstim uslovima, osim aka su propusti u izvršenju Ugovora nastali: krivicom Putnika, ili se pripisuju trecem licu koje nije bilo ugovoreni neposredni prumalac usluga u realizaciji Programa, delovanjem vise sile ili nepredviđenih događaja na kaje Organizator nema uticaja i cije su posledice neizbežne uprkos primeni, duine painje ili nekim drugim događajima koje Organizator nije mogao predvideti i prevladati,
- Saglasno dobrim poslovnim obicajima u ovoj oblasti da se stara opravima i interesima Putnika, i da državljane R. Srbije informise opropisima nase, tranzitne i odredisne zemlje (granicni, carinski, sanitarni, monetarni i drugi propisi), u skladu sa kojim putnik mora da ispuni određene uslove za realizaciju turistickog putovanja.
- Pre polaska na put dostavi ime, adresu i broj telefona lokalnog predstavnika, odnosno lokalne agencije partnera, a izuzetno I po potrebi, adresu i broj telefona Organizatora za nužnu pomoc Putniku,
- Ne odgovara za usluge pružene Putniku od strane drugih lica van Programa,
- Sve usmene i bilo koje druge vrste informacija, koje se razlikuju od onih koje su sadržane u Programu, Ugovoru ili Posebnom ugovoru i ovim Opstim uslovima, ne obavezuju Organizatora i ne mogu biti osnov za isticanje prigovora iii reklamacije putnika.
4. OBAVEZA I PRAVA PUTNIKA:
- Da se detaljno upozna, kao i sva lica iz Ugovora, sa Programom, Opstim uslovima i Garancijom putovanja, da istakne posebne zahteve koji nisu obuhvaceni objavljenim Programom,
- Da sam obezbedi fakultativne polise putnog osiguranja, jer iste ne obezbeđuje i za njih ne odgovara Organizator,
- Da plati ugovorenu cenu pod uslovima, rokovima i na naCin predvitljen Ugovorom,
- Da Organizatoru blagovremeno dostavi tacne i kompletne podatke i dokumenta potrebna za organizovanje putovanja i garantuje da on, njegove isprave, prtljag i dr., ispunjavaju uslove odretđene propisima nase, tranzitne i odredisne zemlje (granicni, carinski, sanitarni, monetarni i drugi propisi),
- Da nadoknadi stetu koju priCini neposrednim pružaocima usluga ili trecim licima krsenjem zakonskih i drugih propisa i ovih Opstih uslova,
- Da blagovremeno odredi drugo lice da umesto njega putuje, Organizatoru naknadi stvarne troskove, prouzrokovane zamenom i da solidarno odgovara za neplaceni deo ugovorene cene,
- Da bez odlaganja na licu mesta opravdani prigovor saopsti, po pravilu upisanoj formi, Organizatoru ili licima navedenim uputnoj dokumentaciji,
- Da se pre zakljucenja ugovora, informise preko sajta Ministarstva spoljnih poslova R. Srbije (www.msp.gov.rs) i na druge nacine, o zemljama tzv. visokog ili umerenog rizika,
- Da se najkasnije 24 sata, ali ne ranije od 48 sati, informise kod ovlascenih predstavnika Organizatora o tacnom vremenu polaska I povratka sa putovanja.
5. CENE I SADRZAJ USLUGA: Cene su iskazane u stranoj valuti, a obracun uplata vrsi se u dinarima prema prodajnom kursu poslovne banke Organizatora na dan uplate, odnosno, po kursu navedenom u Programu, ili aka drugacije nije ugovoreno. Cene su formirane na osnovu poslovne politike Organizatora i ne mogu biti predmet prigovora Putnika.
Usluge izvrsene u inostranstvu (koje nisu unapred ugovorene iplacene) Putnik placa na licu mesta neposrednom izvrsiocu usluge.
Cena iz Ugovora ukljucuje, unapred pripremljenu i objavljenu kombinaciju najmanje dve ili vise sledecih usluga prosecnog kvaliteta, uobicajenog za datu destinaciju i objekte, i to: smestaja, ishrane, prevoza, pripreme i organizacije putovanja, za koje je ugovorena jedinstvena cena koju Putnik placa (dalje: Standardne usluge). Cena aranžmana ne ukljucuje, ako nesto drugo nije posebno ugovoreno (dalje: Poseban ugovor), troskove: aerodromskih i luckih taksi, lokalnog turistickog vodica, posebne usluge predstavnika organizatora, turistickog animatora, fakultativnih programa, koriscenja lezaljki i suncobrana, pribavljanja viza, ulaznica u objekte i na manifestacije, osiguranja putnika I prtljaga, usluga room service, koriscenja sobnog bara, klima uređaja, rekreativnih, lekarskih, telefonskih i dr. usluga, rezervaciju posebnog sedista u prevoznom sredstvu, troskove smestaja u jednokrevetnoj sobi, sobe sa posebnim karakteristikama (pogled, sprat, velicina, balkon, itd), dodatni obroci i dr. (dalje: Posebne usluge).
Posrednik nije ovlascen da u ime Organizatora ugovara posebne usluge koje nisu predviđene Programom. Uslovi koji se odnose na ostvarivanje popusta za decu kao i na ostale pogodnosti koje su posebno date u Programu određeni su od neposrednih pružalaca usluga i iste treba tumaciti restriktivno (npr. za decu do dve godine starosti; relevantan je kalendarski datum, kada dete navrsava dve godine u odnosu na dan pocetka putovanja, a ne datum zakljucenja ugovora). U slucaju pogre sno navedene starosti Putnika, Organizator ima pravo, da naplati razliku do pune cene putovanja.
U cenu nisu ukljuceni i Organizator ne može biti odgovoran Putniku, z a fakultativne i naknadno izvrsene usluge, koje izvrsi i naplati ino-partner, odnosno, neposredni pružalac usluga, a nisu bile predviđene Programom ili Posebnim ugovorom, kao i za ucesce Putnika na sportskim i drugim slobodnim aktivnostima.
Ako u naznacenom roku, Putnik pisanim putem ne obavesti Organzatora da odustaje od Ugovora, smatra se da je saglasan sa novom cenom, a sto može biti i kroz izvrsenu uplatu.
6. PROMENA CENE I PRAVO PUTNIKA NA OTKAZ:
Ukoliko Putnik blagovremeno otkaže putovanje (od 90 do 45 dana) - Organizator imapravo na naknadu ucinjenih administrativnih troskova. Organizator može zahtevati povecanje ugovorene cene pre pocetka putovanja aka je nakon zakljucenja Ugovora doslo do promene u kursu razmene valute, kada je cena izražena u dinarima i to odmah po saznanju da je doslo do povecanja cena od strane izvrsioca usluga. Za povecanje ugovorene cene od strane Organizatora, Putnik ima pravo da: zahteva zamenu za slican Program bez doplate iz ponude Organizatora ili može putem pisanog otkaza raskinuti Ugovor bez naknade stete. Ako uprimerenom roku, ne dužem od 48 sati, Putnik pisanim putem ne obavesti Organzatora da prihvata promenu ugovorene cene, smatra se da je raskinuo Ugovor. Naknadna sniženja cena Programa ne mogu se odnositi na vec zakljucene Ugovore i ne mogu biti osnov bilo kakvog prigovora Putnika prema Organizatoru.
7. KATEGORIZACIJA I OPIS USLUGA:
Sve usluge navedene u Programu podrazumevaju standardne usluge prosecnog kvaliteta, uobicajene i specificne za određene destinacije, mesta i objekte. U slucaju da putnik želi neke usluge van Programa, o tome mora zakljuCiti Poseban ugovor.
Organizator ne odgovara za opise usluga u katalozima -publikacijama iii na web-sajtovima Posrednika i neposrednih pruialaca usluga (npr. hotela, prevoznika i dr. lica), osim aka Putnika nije izricito uputio na iste. Organizator odgovara samo za opise usluga sadrianih u svojim Programima, odnosno na svom web sajtu, s tim da ocigledne stamparske i racunske greske daju pravo Organizatoru na osporavanje Ugovora.
Smestajni objekti i smestajne jedinice, prevozna sredstva i dr. Usluge, opisani su prema službenoj kategorizaciji domicilne zemlje u vreme objavljivanja Programa, razliciti su i nisu uporedivi po destinacijama, pa ni u okviru iste destinacije. Ishrana, konfor i kvalitet usluge zavise prevashodno ad cene aranžmana, izabrane destinacije i kategorizacije, odredene po lokalnim-nacionalnim propisima i van nadzora i uticaja su Organizatora. Datum pocetka i zavrsetka putovanja utvrđen Programom, ne podrazumeva celodnevni boravak putnika u smestajnom objektu, odnosno destinaciji. Vremepolaska ili dolaska putnika i ulaska ili izlaska putnika iz smestajnog objekta, uslovljenje procedurama na granicnim prelazima, stanju na putevima, dozvolama nadležnih vlasti, tehnickim i vremenskim uslovima ili visom silom, koje mogu da uticu na vreme polaska aviona i drugog prevoznog sredsta na koje Organizator ne može uticati, te zbog toga za takve slucajeve Organizator ne snosi odgovornost. Prvi I poslednji dan iz Programa su predviđeni za putovanje i ne podrazumevaju boravak u hotelu ili mestu opredeljenja - vec samo oznacavaju kalendarski dan pocetka i zavrsetka putovanja, tako da Organizator ne snosi odgovornost zbog vecernjeg, nocnog ili ranog jutarnjeg leta, ulaska u sobu u kasnim vecernjim casovima, napustanja hatela u ranim jutarnjim casovima i slicno.
Za avio aranžmane, ugovoreno vreme pocetka putovanja je sastanak putnika na aerodromu, kojije najmanje 2 casa ranije u odnosu na prvo objavljeno vreme poletanja, ad strane avio-kompanije. Uslucaju pomeranja navedenog vremena poletanja aviona, Organizator ne snosi nikakvu odgovornost, vec se primenjuju nacionalni i medunarodni propisi iz oblasti avio-saobracaja. Po pravilu odlazak - dolazak, poletanje - sletanje aviona, kod carter letovaje u kasnim vecernjim ili ranim jutarnjim casovima, i ako je npr. obezbeđen ugovoreni pocetni ili zavrsni obrok u vidu tzv. "hladnog obroka" u smestajnom objektu, smatra se da je Ugovor u celosti izvrsen.
Usluge turistickog vodica, pratioca, lokalnog vodica, animatora iii lokalnog predstavnika ne podrazumeva njihovo celodnevno i kontinuirano prisustvo, vec samo kontakt i neophodnu-nužnu pomoc Putniku, po unapred utvrdenim terminima periodicnog dežurstva, objavljenih na oglasnoj tabli ili na drugi prikladan nacin. Instrukcije i uputstva ovlascenog predstavnika Organizatora (posebno u vezi sa vremenom polazaka, prevozom, smestajem, zakonskim i drugih propisa), obavezuju Putnika, a nepridržavanje pomenutih instrukcija predstavlja povredu Ugovora, i sve eventualne posledice i stetu u takvom slucaju, snosi Putnik u celosti.
Promena ili odstupanja pojedinih usluga, koje nisu prouzrokovane voljom Organizatora su dozvoljene, ukoliko se ne odražavaju negativno na celokupni koncept ugovorenog putovanja. Ukoliko iz navedenih razloga, let ili prevoz treba da bude premesten na drugi aerodrom ili mesto, Organizatorje dužan daponudi Putniku drugi odgovarajuci prevoz, do okoncanja turistickog putovanja, bez dodatnih troskova za Putnika, kao i da isplati eventualnu razliku u ceni izmetđu ugovorenih I pruženih usluga clan 103. ZOZPI. Organizator snosi sve troskove alternativnog prevoza najmanje u visini vozne karte 2. klase prevoza.
Kad trece lice stupa na mesto lica, koje je rezervisalo određenu turisticku uslugu, Organizator ima pravo na naknadu za nastale potrebne troskove promene. Putnik I lice koje stupa na njegovo mesto solidarno odgovaraju za placanje ugovorene cene I troskove zamene putnika. Organizator neice prihvatiti zamenu putnika aka promena nije blagovremena, aka postoje posebni zahtevi u odnosu na putovanje ili nije u skladu sa zakonskom ili drugim pravnom regulativom.
8. SMESTAJ, ISHRANA I PREVOZ:
8.1. Smestaj: obavezno naznacen u Programu putovanja, sa napomenom da:
- Putnik i:e biti smdten u bilo koju sluibeno registrovanu smestajnu jedinicu u smdtajnom objektu opisanom u Programu, bez obzira na osobenosti Putnika, lokaciju ipoloiaj objekta, spratnost, blizinu buke, parkinga idr. katakteristike,
- Smestaj Putnika u objekat je, najranije posle 16,00 h na dan pocetka koriscenja usluge, a napustanje objekta najkasnije do 09,00 h na dan zavrsetka koriscenja usluge. Putnik nema pravo na refandaciju zbog samovoljnog, odnosno, svojom krivicom izazvanog povremenog iii prevremenog napustanja smestajnog objekta, ni na cenu hotelske usluge, ni na cenu prevoza,
- Trokrevetne I cetvorokrevetne smestajne jedinice (sobe, studiji, apartmani i sl.) odretđuju se u skladu sa kategorizacijom ipropisima domicilne zemlje.- Funkcionisanje klima uretđaja u smestajnim objektima razlicit je po destinacijama I objektima I ne podrazumeva neprekidan rad iste 24 casa,
- Organizator ne odgovara Putniku za stetu nastalu zbog njegovog nepostovanja zakonskih propisa, propisanih pravila I obicaja utvrtđenih ad strane prevoznika, hotelijera I drugih neposrednih pružalaca usluga,
- Nakon otpocinjanja turistickog putovanja, a zbog iznenadnih i opravdanih razloga, ugovoreni smestaj može se bez saglasnosti Putnika zameniti smeštajem u objektu iste ili vise kategorije u ugovorenom mestu smestaja na teret Organizatora, a smestaj u objekte niže kategorije može se izvrsiti uz saglasnost Putnika I povracaja razlike u ceni srazmerno smanjenoj kategoriji smestajnog objekta,
- Putnik preuzima obavezu upoznavanja I postovanja pravila ponasanja u smestajnom objektu a narocito na: deponovanja I cuvanja novca, dragocenosti i vrednih stvari, unos hrane I pica u sobe, postovanje reda, smestaja I napustanja sobe u određeno vreme, broj osoba u sobi i dr.,jer Organizator ne odgovara za stete nastale po tom osnovu.
8.2. lshrana: obavezno naznacena u Programu putovanja, sa napomenom da:
- Raznovrsnost, kvalitet hrane i servisa ishrane, zavisi pretežno ad visine cene aranžmana, kategorije objekta, destinacije I lokalnih obicaja bez obzira da Ii je usluživanje po principu samoposluživanje ili posluživanja (menija),
- Usluga All inclusive I bilo koja druga, podrazumeva usluge po internim hotelskim pravilima, I ne mora biti identicna ni u okviru isle kategorije na istoj destinaciji. Organizatorje upoznao Putnika sa sadržajem All inclusive usluge u pismenoj formi,
- Dorucak, aka drugacije nije naznaceno u Programu, podrazumeva kontinentalni dorucak,
- Ukolikoje popunjenost kapaciteta u hotelima ispod 30%, moguce je da se umesto usluge samoposluživanja uslugu ishrane izvrsi posluživanjem, ukoliko je predvitđeno Programom putovanja.
Usmestajnom objektu su identicni uslovi ishrane, bez obzira da Ii po Ugovoru putuju deca, starija lica, iii lica sa posebnim potrebama. U slucaju, da na licu mesta, Putnik sa neposrednim pružaocem ishrane postigne drugaciji dogovor Organizator ne snosi nikakvu odgovornost za izvrsenu uslugu ishrane u skladu sa tim dogovorom.
8.3. Prevoz: Ako drugacije nije posebno ugovoreno:
- Prevoz i transferi obavljaju se standardnim turistickim autobusima ili drugim sredstvima, prema propisima i kriterijumima koji važe u zemlji u kojoj je registrovan prevoznik koga angažuje Organizator, I primenjuju se propisi, principi I pravila određenih ad strane prevoznika (npr. prevoz u bilo kom prevoznom sredstvu ne podrazumeva numerisana sedista, niti ukljucen obrok I pice tokom putovanja, itd.). Putnik ima obavezu da prihvati svako ponuđeno mesto uprevoznom sredstvu,
- Organizator imapravo da za prevoz angažuje sve tipove turistickih autobusa koji ispunjavaju uslove predviđene propisima (autobus iii double decker), kao i druga prevozna sredstva, aka to okolnosti uslovljavaju, ukoliko se angažuje mini-buspotrebno je definisati broj sedista,
- Za vreme vožnje, u autobusima nisu u upotrebi toaleti, osim, ukoliko to nije odobreno. Putnik je dužan da svu nastalu stetu svojom nepažnjom u prevoznom sredstvu nadoknadi na licu mesta. Putnikje dužan, da pre puta proveri i usaglasi svoja licna I putna dokumenta I prtljag, a u slucaju uocene nepravilnosti obavesti vodica/pratioca putovanja,
- Putnik ima obavezu primerenog ponasanja u prevoznom sredstvu I postovanje sobracajnih propisa I pravila o prevozu putnika, a u suprotnom Organizator ima pravo da ga ne primi na prevoz, ili u prisustvu policije udalji iz prevoznog sredstva i dalji prevoz do odredista nece biti obaveza Orgasnizatora. Ukoliko Putnik zbog udaljavanja iz prevoznog sredstva, odustane od putovanja, primenjivace se skala otkaza iz tacke 12. Opstih uslova,
- Putni pravac, pauze, mesta I dužine njihovog trajanja određuje vodic/pratilac - vozac. Vodicc/pratilac - vozac ima pravo da, zbog nepredvidivih, neizbežnih ili bezbedosnosnih i slicnih okolnosti, promeni red vožnje, itinerer puta, ili redosled obilazaka lokalitata. - Putnikje dužan da se pridržava upustava vozaca iii vodica/pratioca putovanja (dužine pauze i sl.),
- Neusklađenost licnih podataka datih Organizatoru sa podacima u pasosu Putnika (imena putnika idr.), mogu imati za posledicu ispisivanje nove avionske karte, uz troskove ili cak proglasenje karte neregularnom, za sta posledice snosi Putnik. Putnik je odgovoran za svoju avionsku kartu ad trenutka kada mu se uruci na aerodromu iii u agenciji. Ne postoji mogucnost izdavanja duplikata avionske karte, kao ni barding karte. Putnik u celosti snosi posledice njihovog gubitka iii nestanka tokom putovanja,
- Avionske iii posebne prevozne karte važe samo na njima naznacenim datumima i vremenima,
- Prevoz Putnika vazdusnim, I železnickim, morskim, recnim iii jezerskim prevoznim sredstvima, obavlja se i direktna je odgovornost ovihprevoznika, određena u skladu sa propisima i obicajima,kojima se regulisu pomenute vrste prevoza, I van uticaja I odgvornosti su Organizatora.
9. PUTNE ISPRAVE, ZDRAVSTVENI I ZAKONSKI PROPISI:
Svi uslovi objavljeni u Programu odnose se iskljucivo na državljane sa putnom ispravom R. Srbije. Organizator ne snosi odgovornost i nije dužan upoznati Putnike, državljane drugih država, na uslove (vizne, carinske, zdravstvene i dr.) koji važe za odredisnu ili tranzitnu zemlju, vec je obaveza stranog državljanina da se informise kod nadležnog konzulata, i da Putnik sam potrebne uslove i isprave obezbedi blagovremeno i uredno. Putnik za putovanje u inostranstvo mora imati važecu putnu ispravu, sa rokom važenja jos najmanje 6 meseci, ad dana zavrsetka putovanja, I u roku dostaviti Organizatoru ispravne i kompletne potrebne podatke i dokumenta za dobijanje vize, ukoliko istu pribavlja Organizator.
Sluibenik agencije Organizatora, niti Posrednika, nije ovlascen da utvrđuje validnost putnih i drugih isprava i dokumenata. Kada Organizator posreduje u postupku podnosenja dokumentacije, isti ne garantuje dobijanje vize, niti dobijanje vize u roku i ne snosi nikakvu odgovornost za neispravnost putnog i drugih dokumenta ili aka pogranicne vlasti iii imigracione službe ne odobre ulazak, tranzit ili dalji boravak Putniku. Ukoliko Putnik, za vreme putovanja izgubi putne isprave iii mu budu ukradene, dužan je o svom trosku blagovremeno obezbediti nave i snositi sve eventualne stetne posledice po tom osnovu.
Putnik je dužan ugovoriti Posebne usluge vezano za njegovo zdravstveno stanje, kao npr. specificna ishrana, karakteristike smestaja itd., zbog hronicne bolesti, alergije, invaliditeta i dr.,jer u protivnom Organizator ne preuzima nikakvu posebnu obavezu, odgovornost ni stetu po tom osnovu. Za putovanja u zemlje, u kojima važe posebna pravila, koja obuhvatqju obaveznu vakcinaciju iii nabavku odretlenih dokumenata, obaveza je Putnika da obavi potrebne vakcinacije I obezbedi odgovarajuce potvrde o tome, I da u slucaju eventualnih posledica sam snosi odgovornost za !stetu.
Putnik je dužan striktno postovati carinske, devizne i dr. propise R. Srbije, tranzitnih i zemalja u kojima boravi, te u slucaju nemogucnosti nastavka putovanja, odnosno boravka i svega drugog, sve posledice i troskove snosi sam Putnik. Ukoliko se putovanje ne može realizovati zbog propusta Putnika, vezano za odredbe ove tacke, primenuju se odredbe tacke 12. Opstih uslova.
10. PRTLJAG:
Posebno se upozorava Putnik da: Prevoz prtljaga do određene težine, koju određuje avio prevoznik, je besplatan. Visak prtljaga Putnik placa prema važecim cenama prevoznika naznacenim u Programu putovanja. Transport specijalnog prtljaga od aerodroma do hotela i nazad je iskljuciva obaveza Putnika. Na svim aerodromima se primenjuju posebna bezbedonosna pravila u vezi sa rucnim prtljagom, te preporucujemo za vise informaeija da se Putnik informise na aerodromu Nikola Tesla u Beogradu na telefon 0111209- 4444 ili web sajta: www.beg.aero. Stete i gubitak prtljaga na letovima, Putnik je dužan da prijavi bez odlaganja na licu mesta, nadležnoj aerodromskoj službi za izgubljeni prtljag, jer avio kompanije po pravilu odbijaju naknadu ako nije popunjen I predat formular za prijavu stete. Putnik ima obavezu da prijavi gubitak, ostecenje ili nestanak prtljaga, u toku puta, predstavniku Organizatora.
Kod prevoza autobusom, Putnik može poneti 2 komada prtljaga po korisniku sedista, I predati ga ovlascenom licu Organizatora. Deca do dve godine nemaju pravo na besplatan prtljag. Putnik je dužan voditi brigu o svojim stvarima unetim uprevozno sredstvo (licni portljag), o davanju, odnosno preuzimanju prtljaga predatog ovlascenom lieu prevoznika, odnosno unetom u smestajni objekat. Sva svoja prava po navedenom, Putnik ostvaruje kod, odnosno, posredstvom Organizatora putovanja, ili direktno od prevoznika, pružaoca usluge smestaja ili osiguranja, a prema važecim međunarodnim i domacim propisima. Prenosprtljaga od mesta parkiranja do smestajne jedinice je obaveza Putnika (prevoz ce biti sto je moguc e bliže smestajnom objektu). Za zaboravljene stvari uprevoznom sredstvu Organizator ne snosi odgovornost.
Osim kod namere i grube nepažnje, Organizator nema nikakvu odgovornost za skupocene predmete, koji se obicno ne nose sa sobom, izuzev kada je izricito preuzeo predmete na cuvanje. Zato se Putniku ne preporucuje, da na putovanje nosi vrednepredmete, a u suprotnom da iste preda uredno na cuvanje iii da ih nose sa sobom. Dužnost Putnika je da vidljivo oznaci svoj prtljag sa licnim podaeima, i da licna dokumenta, stvari i vrednosti ne ostavlja u parkiranom prevonom sredstvu, jer Organizator ne odgovara za njihov nestanak. Preporucuje se, da se dokumeta, zlato, vredne stvari, tehnicki instrumenti i medikamenti, nose iskljucivo u rucnom prtljagu, a prilikom boravka isle deponuju u sef, akoje moguce.
Putnik ima obavezu da prijavi gubitak, ostecenja ili nestanak prtljaga u toku puta, predstavniku Organizatora.
11. PROMENA I OTKAZ UGOVORA OD STRANE ORGANIZATORA:
I I .I. Pre pocetka putovanja: Organizator može vrsiti izmenu Programa putovanja samo ako su izmene prouzrokovane vanrednim okolnostima koje Organizator putovanja nije mogao predvideti, izbeci ili otkloniti. Troskove koji su nastali usled izmene Programa snosi Organizator, a smanjenje troskova ide u korist Putnika. Zamena ugovorenog smestaja može se vrsiti samo upotrebom objekta iste kategorije, ili na teret Organizatora, upotrebom objekta vise kategorije I u ugovorenom mestu smestaja. Ako su u Programu putovanja izvrsene bitne izmene bez opravdanih razloga, Organizator putovanja mora u celosti vratiti ono sto je primio od Putnika, koji je zbog toga odustao od putovanja. (cl.879 ZOO).
Organizator ima pravo raskinuti Ugovor u slucaju:
- Nedovoljnog broja prijavljenih putnika, obavezno naznacen u Programu putovanja, pod uslovom daje Putnika o tome obavestio u roku iz Programa putovanja pre pocetka turistickog putovanja i
- Zbog nemogucnosti ispunjenja ugovornih obaveza za koji nisu odgovorne ugovorne strane, a koje bi da su postojale u vreme objavljivanja Programa, bile opravdan razlog Organizatoru da Program ne objavljuje I Ugovor ne zakljucuje, uz obavezu da Putniku izvrs ipovracaj uplacenih sredstava najkasnije u roku od 15 dana od dana otkaza. Uslucaju prihvatanja novog Ugovora, Putnik se odrice bilo kakvih potraživanja prema Organizatoru, po osnovu prvobitno zakljucenog Ugovora.
11.2. Za vreme putovanja:
Organizator za vreme putovanja, o cemu je dužan bez odlaganja na najpogodniji nacin obavestiti Putnika, zadržava pravo promene dana ili sata putovanja, kao I pravo promene masute putovanja i neophodne izmene Programa, ukolika se promene uslovi za putovanje (promenjen red letenja, prinudno sletanje, kvar prevoznog sredstva, gužva na granicama ili u saobracaju, zatvaranje nekag od lokaliteta predviđenog za obilazak, promene u viznom režimu, bezbedonosna situacija, elementarne nepogode ili druge vanredne I objektivne okolnosti I vise sile) bez obaveze isplate stete iii bilo kakve druge naknade Putniku. U navedenim slucajevima Organizator sam snosi eventualne dodatne troskove izmene Programa.
Ukalika Putnik ometa sprovođenje putovanja usled grubog i nedolicnog ponasanja, bez obzira na izrecenu opomenu, Organizator može zahtevati nadoknadu pricinjenih eventualnih troskova.
U slucaju nastupanja vanrednih okalnisti za vreme putovanja kaje se unapred nisu mogle predvideti, a koja se mogu podvesti pod visu silu (teroristickih napada, vanrednog stanja, eksplozija, zaraze, epidemije i druge bolesti, elementarne nepogode, klimatski uslovi i sl.), obe ugovorne strane imajupravo raskinuti Ugovor, pri cemu Organizator imapravo na stvarne odnosno ucinjene troskove iobavezu placanja polovine prevoznih troskova povratka Putnika. Organizator ne preuzima nikakvu odgvornost aka Putnik odbije ponutleni povratak obezbeđenim prevoznim sredstvom.
12. OTKAZ UGOVORA OD STRANE PUTNIKA:
12.1. Pre pocetka putovanja: Putnik ima pravo da odustane od putovanja, o cemu je dužan pismeno izvestiti Organizatora na nacin, kakoje zakljucen Ugovor. Datum pismenog otkaza Ugovora predstavlja osnov za obracun naknade kaja pripada Organizatoru, izražene procentualno po skali otkaza u odnosu na ukupnu cenu putovanja, aka Programom nije drugacije određeno, I to:
Ukolika Putnik blagovremeno otkaže putovanje (90 do 45 dana), Organizator ima pravo naknade samo ucinjenih administrativnih troskova.
1O % aka se putovanje otkaže ad 44 do 30 dana pre pocetka putovanja, 20 % aka se otkaže 29 do 20 dana pre pocetka putovanja,
40 % aka se otkaže 19 do 15 dana pre pocetka putovanja,
80 % aka se otkaže 14 do 1O dana pre pocetka putovanja,
90 % aka se otkaže 9 do 6 dana pre pocetka putovanja,
100 % ako se otkaže 5 do 0 dana pre pocetka putovanja ili u toku putovanja. Izuzetno od napred navedenog, primenjivace se sledeca skala otkaza I to:
a. kod brodskih krstarenja-
5% a najmanje 60,00 eur do 91 dana pre pocetka putovanja, 15% ad 90 do 45 dana pre pocetka putovanja,
30% od 44 do 29 dana pre pocetka putovanja, 50%od 28 do 15 dana pre pocetka putovanja, 80% od 14 do 7 dana pre pocetka putovanja,
95% od 6 do 3. dana pre pocetka putovanja,
100% na dan putovanja, nedolaska ili odustanka u toku puta
b. za rekreativni odmor za predskolski uzrast, nastava uprirodi, đacke I studenske ekskurzije ako se otkazuje kompletan ugovor:
5% aka se putovanje otkaže do 120 dana pre pocetka putovanja, 20 % aka se otkaže od 119 do 90 dana pre pocetka putovanja , 50 % aka se otkaže Od 89 do 60 dana pre pocetka putovanja,
80 % ako se otkaže od 59 do 45 dana pre pocetka putovanja,
100 % ako se otkaže od 44 do pre pocetka ili u tokuputovanja.
Promena ugovorenog mesta, datuma putovanja, prevoznog sredstva, smestajnog objekta, smestajne jedinice, nedobijanje vize, neplacanje ugovorene cene i sl., smatra se odustajanjem putnika od putovanja.
Putnik je u obavezi Organizatoru naknaditi samo stvarne, odnosno ucinjene troskove (troskove prevoza, smestaja, organizacije putovanja i sl.), ukalikoje do otkaza doslo zbog:
- iznenadne bolesti Putnika, bracnog druga, deteta, roditelja, brata ili sestre Putnika, usvojenika i usvojioca, smrti putnika, bracnog druga, deteta, roditelja, brata ili sestre putnika, usvojenika i usvojioca - poziva za vojnu vežbu Putnika ili elementarne nepogode ili vanrednog stanja zvanicno proglasenih od nadležnog organa zemlje putovanja.
Za navedene slucajeve Putnik je obavezan dostaviti Organizatoru dokaz kojim se ostvaruju prava iz zdravstvenog osiguranja po osnovu privremene sprecenosti za rad (potvrdu izabranog lekara iz oblasti opste medicine, odnosno otpusnu listu stacionarne zdravstvene ustanove, kojom se izricitopotvrduje iznenadna bolest i nemogucnost putovanja), odnosno umrlicu, odnosno poziv za vojnu vežbu. Ne mogu se smatrati opravdanim razlozima za otkaz ili prekid putovanja Putnika, slucajevi lokalnih teroristickih napada, eksplozija, zaraze, epidemije i druge bolesti, elementarne nepogode, klimatski uslovi i sl., za koje nije proglaseno vanredno stanje od strane nadležnih driavnih organa domicilne ili zemlje putovanja.
Iznenadna bolest podrazumeva od strane ovlascenog lekara utvrdeno iznenadno i neocekivano oboljenje, odnosno infektivnu bolest ili organski poremecaj, koji nastane posle zakljucenja ugovora oputovanju i nije u vezi sa, niti je posledica nekog prethodnog zdravstvenog stanja, a takve je prirode da zahteva lecenje, boravak u bolnici (hospitalizaciju) i onemogucava pocetak - koriscenje ugovorenog putovanja. Organizator, u slucaju da Putnik obezbedi odgovarajucu zamenu ili pak zamenu izvrsi sam Organizator, dužan je Putniku izvrsiti povracaj uplacenih sredstava u ukupnom iznosu, po odbitku samo stvarnih i ucinjenih troskova. Organizator je, u slucaju zamene Putnika, obavezan da sa novim putnikom zakljuci Ugovor.
Uslucaju odustanka od putovanja, koje je pokriveno polisom osiguranja, Putnik svoje pravo ostvaruje direktno od osiguravaca.
Kod odustanka od Ugovora, Putniku se ne vraca iznos placen Organizatoru za posredovanje u dobijanju viza, kao i placenih zakonskih i drugih obaveza.
12.2. Nakon otpocinjanja putovanja: Ukoliko zbog otkaza putovanja, Putnik svojom krivicom ne iskoristi neke od ugovorenih usluga, Organizator ce poku sati da od davaoca usluga dobije naknadu na ime neiskoriscenih usluga. Ukoliko mu davalac usluga ne vrati novac, Putnik nema pravo na povracaj odgovarajuceg dela cene, neiskoriscenog putovanja. Ukolikoje upitanju beznacajna usluga ili vrednost, Organizator se oslobađa ove obaveze. Ako se krivicom Organizatora ne obavlja znatan deo usluga koji su utvrdeni Ugovorom, Organizator je dužan da sprovede određene preventivne mere, kako bi se moglo nastaviti putovanje ili da ponudi Putniku druge odgovarajuce usluge, do okoncanja turistickog putovanja bez dodatnih troskova za Putnika, sve u skladu sa tackom 14. ovih Opstih uslova, ne dirajuci ostala zakonska prava Putnika.
13. OSIGURANJE I GARANCIJA PUTOVANJA:
U cenu putovanja nije ukljuceno putno osiguranje. Organizator savetuje zakljucenje osiguranja koje nije regulisano Zakonom i to osiguranje putne odgovornosti, zdravstveno osiguranje i osiguranje protiv nezgoda. Ukoliko Organizator i Posrednik nude putna osiguranja, radi se samo o posredovanju. Ugovor o osiguranju se zakljucuje, samo izmedu Putnika i osiguravajuce kompanije, kome se eventualni zahtevi direktno upucuju. Treba da procitate uslove osiguranja i obaveze iz ugovora o osiguranju. Premije osiguranja nisu sastavni deo cene putovanja i dospevaju odmah ori zakljucivanju ugovora o osiguranju. Potpisivanjem Ugovora, Putnik potvrđuje daje iriformisan i upucen na obezbedenje, paketa putnog osiguranja. Paket putnog osiguranja ne pokriva obavezno zdravstveno osiguranje, te se Putniku preporucuje da isto sam obezbedi, jer to može biti razlog da pogranicne vlasti ne dozvole dalje putovanje ili da Putnik mora sam platiti znacajne troskove eventualnog lecenja.
U skladu sa odredbama Zakonu o turizmu, Organizator ima garancije putovanja u visini 300.000 eura, kojom se za slucaj A) insolventnosti Organizatora putovanja obezbeduju: 1. troskovi nužnog smestaja, ishrane l povratka Putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu, 2. potraživanja uplacenih sredstava /Putnika po osnovu Ugovora o turistickom putovanju, koje Organizator putovanja nije realizovao, 3. potraživanja uplacenih sredstava Putnika u slucaju otkaza putovanja od strane Putnika, u skladu sa Opstim uslovima putovanja, 4. potraživanja razlike izmedu uplacenih sredstava po osnovu Ugovora o turistickom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvrsenju ili nepotpunom izvrsenju usluga obuhvacenih Programom putovanja i za slucaj; B) naknade stete obezbeduje naknada stete, koja se prouzrokuje Putniku neispunjenjem, delimicnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza Organizatora putovanja, koje su odrežene Opstim uslovima i Programom putovanja: 1. za potraživanje uplacenih sredstava Putnika po osnovu Ugovora o turistickom putovanju koje Organizator putovanja nije realizovao i 2. za potraživanje razlike izmedu uplacenih sredstava po osnovu Ugovora o turistickom putovanju i sredstava sniženih
14. POMOC, REKLAMACIJA, TUZBA I RESAVANJE SPOROVA:
Organizator putovanja je dužan, da na prodajnom mestu vidno istakne obavstenje o nacinu i mestu podnosenja reklamacije, i da obezbedi prisustvo lica ovlascenog za prijem reklamacija, u toku radnog vremena.
Organizator putovanja je dužan da vodi evideneiju primljenih reklamaeija, i da je cuva najmanje dve godine, ad dana podnosenja reklamacije Putnika.
Putnik je obavezan bez odlaganja na licu mesta opravdani prigovor saopstiti lokalnom predstavniku Organizatora, a u hitnim slucajevima aka ovaj nije trenutno dostupan, neposrednom pružaocu usluge (npr. prevozniku, hotelijeru i dr.), ili aka ta lica nisu navedena uputnim dokumetima, direktno Organizatoru.
Za pomoc, hitne i druge slucajeve, kao i reklamacije Putnik može kontaktirati Organizatora preko tel. broja +381 11 3282221, faksa +381 11 2629699, radnim danima ad 10 - 18h, po srednjeevropskom vremenu iii preko e­ maila: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. . Za hitne i slicne postupke potrebno je da Putnik navede broj Ugovora, mesto putovanja, naziv smestajnog objekta, imena putnika, adresu iii broj telefona i dr., preko kojih se može kontaktirati. Putnikje u obavezi da dobronamerno sarađuje upostupka po reklamaciji radi resenja problema uprimerenom roku u zavisnosti ad prirode reklamacije (npr. Kvar frižidera, nestanak struje iii vode, lose ocisecen apartman i dr. nedostatke) I prihvati ponuđeno resenje koje odgovara ugovorenoj usluzi.
Ako uzrok reklamacije nije otklonjen na licu mesta, Putnik sa predstavnikom Organizatora, o tome sastavlja pisanu potvrdu u dva primerka, koju obe strane sacinjavaju ipotpisuju. Putnik zadržava jedan primerak ove potvrde. Ako je uzrok reklamacije otklonjen na licu mesta, Putnik je obavezan potpisati potvrdu o istom, a u suprotnom Cinjeniaa da je nastavio koriscenje adekavtnog altermativnog resenja smatra se da je Program u celosti izvrsen. Lokalni predstavnici, nemaju pravo da priznaju bilo kakve zahteve za naknadu, vec iskljucivo Organizator. Putnik ne može da zahteva srazmerno sniženje cene, raskid Ugovora i naknadu stete, aka nesavesno i na propisani nacin propusti da na licu mesta, bez odlaganja i blagovremeno obavesti ovlascenog predstavika i Organizatora o nedostacima između pruženih i ugovorenih usluga.
Ukoliko nedostaci nisu otklonjeni na licu mesta, Putnik je obavezan u roku ad osam dana ad dana zavrsetka putovanja, odnosno u roku ad trideset dana ad dana utvrđivanja ,, nedostataka ", dostavi osnovanu i dokumentovanu reklamaciju (pisanu reklamaciju na licu mesta, racune oplacenim troskavima, zahtev po vrstama neizvrsenih usluga, Cinjenicno konkretizovan i kvantifikovan u odnosu na svakog putnika ponaosob, svedoke i druge dokaze) i zahtevati povracaj razlike u ceni između ugovorenih i neizvrsenih, odnosno delimicno izvrsenih usluga. Svaki Putnik potpisnik Ugovora, u svoje ime i u ime lica iz Ugovora, iii lica sa urednim punomocjem za zastupanje, reklamaciju, podnosi pojedinacno, jer Organizator nece razmatrati grupne prigovore.
Poželjno je da reklamaeiju Putnik dostavi u pisanoj formi na adresu Organizatora u Beogradu, ul. Obilicev venac br.26.
Putnik može da izjavi reklamaciju usmeno na prodajnom mestu gde je zakljucio Ugovor o putovanju, odnosno drugom mestu koje je određleno za prijem reklamacije, elektronskim putem, odnosno na trajnom nosacu zapisa, uz dostavu dokumentacije iz koje se vidi osnovanost reklamacije.
Organizatorje dužan uzeti upostupak samo blagovremene, obrazložene i dokumentovane reklamacije, po ucinjenoj reklamaciji Putnika, a kojima se uzrok nije mogao otkloniti u toku putovanja na licu mesta i da Putniku izda pisanu potvrdu ili elektronskim putem potvrdi prijem reklamacije, odnosno, saopsti brojpod kojimje zaveden njegova reklamacija u evidenciji primljenih prigovora.
Organizatorje dužan u roku od 8 dana od dana prijema uredne reklamacije dostaviti Putniku pisani odgovor i da u narednom roku od od 15 dana i isplatiti razliku u ceni. Organizator putovanja može produžiti ovaj rok uz saglasnost Putnika i to evidentirati u knjigu reklamacija.
Ukoliko reklamacija nije kompletna i istu treba urediti, Organizator ce dostaviti Putniku odgovor, da istu u ostavljenom roku uredi, pod pretnjom propustanja. Organizator ce, u skladu sa dobrim poslovnim obicajima, u zakonskom roku odgovoriti Putniku I po reklamacijama koje su neblagovremene, neosnovane ili neuredne.
Sniženje cene po reklamaciji Putnika može dostici samo iznos reklamiranog a neizvrsrnog dela usluge, ne može obuhvatiti vec iskoriscene usluge, niti dostici iznos celokupne ugovorene cene. Visina naknade, koja se isplacuje po osnovanoj i blagovremenoj reklamaciji po Ugovoru, srazmerna je stepenu neizvrsene, odnosno delimicno izvrsene usluge. Ukoliko Putnik prihvati isplatu naknade na ime srazmernog sniženja cene, ili koji drugi vid naknade, podrazumeva se da je saglasan sa predlogom Organizatora za mirno resenje spora, te se na taj nacin odrekao svih daljih potraživanja prema Organizatoru u vezi spornog odnosa, bez obzira na Cinjenicu da li je o tome potpisao pismenu potvrdu o izvrsrnoj refandaciji, sa klauzulom o konacnom razresenju međusobnih spornih odnosa. Smatrace se, da je povracaj razlike u ceni Putniku izvrsen I postignut dogovor sa Putnikom u skladu sa zakonom, ovim Opstim uslovima i opstim uslovima YUTA, kada je Organizator Putniku ponudio realnu razliku u ceni za neadekvatno pružene usluge, u skladu sa cenovnikom neposrednog pružaoca usluga, koji je važio na dan zakljucenja Ugovora oputovanju, i drugim raspoloživim dokazima, te da je Organizator postupio u skladu sa pozitivnim propisima. Organizator ne snosi odgvornost za propuste, odnosno za stetu nanetu Putniku od strane neposrednih pružaoca usluga, koji odgovaraju saglasno propisima koji se na njih odnose, aka se ponasao kao pažljiv Organizator pri izboru lica koja su te usluge izvrsila.
Svaki zahtev Putnika za iniciranje postupka pred drugim licima, pre isteka roka za resavanje prigovora, smatrace se preuranjenim, kao i obavestavanje javnih glasila i medija, povredom Ugovora.
15. PROGRAM PUTOVANJA PO ZAHTEVU PUTNIKA I POJEDINACNE USLUGE:
15.1. Program putovanja po zahtevu Putnika: 1ndividualno putovanje (dalje: Program po zahtevu) Putnika jeste kombinacija dve ili vise usluga, kao i visednevni boravak koji ukljucuje samo uslugu smestaja u određenim terminima, koji se ne nalazi uponudi Organizatora, odnosno koji Organizator nije prethodno objavio, vec ga je sacinio po zahtevu Putnika. Na Program po zahtevu, analogno se primenjuju odredbe prethodnih tacaka ovih Opstih uslova, aka ovom tackom nije drugacije regulisano.
Putnik ima pravo da odustane od Ugovora, o cemu je dužan, pismeno izvestiti Organizatora. Datum pismenog otkaza Ugovora predstavlja osnov za obracun naknade koja pripada Organizatoru, izražene procentualno u odnosu na ukupnu cenu zahtevanog putovanja, aka Programom nije drugacije određeno i to:
Ukoliko Putnik blagovremeno otkaže putovanje (90 do 60 dana), Organizator ima pravo naknade samo ucinjenih administrativnih troskova.
15 % aka se putovanje otkaže od 60 do 30 dana pre pocetka putovanja, 20 % aka se otkaže 29 do 20 dana pre pocetka putovanja,
40 % aka se otkaže 19 do 15 dana pre pocetka putovanja, 80 % aka se otkaže 14 do 10 danapre pocetka putovanja,
90 % aka se otkaže 9 do 6 dana pre pocetka putovanja,
100 % aka se otkaže 5 dana pre pocetka putovanja ili u toku putovanja.
15.2. Pojedinacne usluge i ,, Rezervacije na upit": Ukoliko Putnik rezervise samojednu uslugu, Organizator nastupa samo kao posrednik tuđe usluge (dalje: Posrednik usluge) i nema pravni položaj Organizatora putovanja, vec posrednika.
Za individualne i ,, rezervacije na upit ", Putnik polže na ime troskova rezervacije depozit, koji ne može biti manji ad 50 eur, u dinarskoj protivvrednosti, po prodajnom kursu banke posrednika usluge, na dan uplate. Ukoliko rezervacija bude prihvacena, ad strane Putnika, depozit se uracunava u cenu usluge. Ukoliko rezervaciju, posrednik usluge ne potvdi u ugovorenom roku, depozit se u celosti vraca Putniku. Ako Putnik ne prihvati ponuđenu ili potvraženu rezervaciju, a koja je u celosti u skladu sa zahtevima Putnika, iznos depozita zadržava posrednik usluge, u celosti.
Posrednik usluge, osim zbog svoje grube nepažnje i nemara, ne odgovara za nedostatke, materijalna i telesna ostecenja kod individualnih turistickih usluga po zahtevu Putnika, za koje je on samo posrednik izmedu Putnika i neposrednih pružaoca usluga (npr. pojedinacna usluga smestaja, prevoza, ulaznice za sportske manifestacije, izlete, rent-a car i dr.). Dobijanjem dokaza o ugovorenoj pojedinacnoj usluzi, stupaju na snagu ugovorni odnosi, iskljucivo izmedu Putnika i svakog pojedinacnog pružaoca usluge.
16. ZASTITA LICNIH PODATAKA PUTNIKA:
Licni podaci Putnika, koje isti daje dobrovoljno, predstavljaju poslovnu tajnu Organizatora. Putnik je saglasan da licne podatke Organizator može koristiti za realizaciju ugovorenog Programa putovanja, pri cemu se ne mogu saopstavati adrese, mesto, vreme i cena putovanja i imena saputnika drugim licima, osim licima odreženim posebnim propisima.
17. OBAVEZNOST PRIMENE:
Organizator može Pogramom ili Posebnim uslovima putovanja predvideti drugacije odredbe u odnosu na ave Op.Ste uslove, zbog posebnih uslova I pravila neposrednim pružaocima usluga, kao i za putovanja sa posebnim sadržajima (povodom održavanja sportskih, kongresnih i slicnih međunarodnih manifestacija iposebnim vidovima turizma - đacki, lov i ribolov, ekstremni sportovi i dr.) i koji Cine sastavni deo takvih Ugovora.
Neefikasnost pojedinih odredbi Ugovora nema za posledicu neefikasnost Citavog Ugovora oputovanju, sto važi i za ave Op.Ste uslove.
Putnik I Organizator saglasno ugovaraju nadležnost Arbitrainog suda YUTA, Beograd, Kondina 14 za resavanje međusobnih sporova, uz primenu ovih Opstih uslova, kao i Opstih uslova putovanja YUTA I propisa R. Srbije. Ugovaranjem nadležnosti Arbitrainog suda YUTA, ne uskracuju se prava Putnika da pokrene određeni postupak ili da upotrebi određeno pravno sredstvo za zastitu svojih prava, na nacin predviđen propisima R. Srbije.
Ovi Opsti uslovi važe ad 25.01.2018. god kojim danom prestaju da važe Opsti uslovi objavljeni 25.01.2017. godine.
Lovorko Mamić

NAPOMENA: Podaci na web site-u su informativnog karaktera. Zvaničan je samo štampani cenovnik koji je sastavni deo prijave i ugovora.